Programma Berkheide

Duingebied Berkheide moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei te kunnen bijhouden. Daarom optimaliseren we de huidige winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties. Voor de natuurwaarden worden tegelijk betere condities geschapen.

Door snelle bevolkingsgroei in ons leveringsgebied, moeten wij op korte termijn meer drinkwater leveren. In Berkheide biedt dit een win-winsituatie voor het gebied, want onderhoud en renovatie zijn nu nodig en kunnen worden gecombineerd met maatwerk uitbreiding. Daarnaast worden kansen om de natuur te versterken gelijk benut. Door werkzaamheden te combineren, verstoren we de rust in het natuur- en waterwingebied maar één keer.

Waar staan we?

De werkzaamheden rondom winning 6.2 en winning 10 zijn afgerond. Hierdoor winnen we van de benodigde 7 miljard, nu 1,5 miljard liter. Op dit moment zijn er voor Programma Berkheide werkzaamheden in uitvoering voor de projecten 'Winning 4' en 'Leiding Lentevreugd'.

     

Peilbuis

Lentevreugd

Leiding Lentevreugd - uitvoeringsfase

Voor de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater naar waterwingebied Berkheide, is het noodzakelijk om de leiding die naar Berkheide loopt, te vervangen. Die loopt door 4 gebieden van Berkheide: Panbos (gemeente Katwijk), Meta’s Duin (Stichting Duindigt), Lentevreugd (Staatsbosbeheer) en duingebied van Staatsbosbeheer en Dunea. Een deel van de leiding is aangelegd in 1938, is verouderd en op sommige locaties lek. Daarom moet de leiding worden vervangen en benutten we het moment om de aanvoerzekerheid van Berkheide op gewenst peil te brengen. In het werkgebied worden geen grote nieuwe ingrepen gedaan. De leidingen moeten worden vervangen en het werkgebied wordt vervolgens weer naar de oorspronkelijke staat hersteld.

Winning 4 - Uitvoeringsfase

Bij project ‘Winning 4’ vinden de werkzaamheden plaats in besloten terrein, dus zonder belemmering voor bezoekers van Berkheide. Het project bestaat uit:

  1. Renovatie bestaande winning
    De bestaande drain uit 1930 en de schoonmaakputten hebben het einde van hun technische levensduur bereikt en worden vervangen.
  2. Uitbreiding aan de westzijde van de huidige winning om de wincapaciteit te vergroten.
  3. Aanleg nieuwe infiltratieplas
    Naast het verlengen van de drain is het aanleggen van een nieuwe infiltratieplas onderdeel van de uitbreiding. Met het realiseren van deze plas wordt zowel de wincapaciteit verhoogd als verdroging door de uitbreiding van winning 4 tegengegaan. Ook wordt het waterpeil in infiltratieplas 36 verhoogd en een stukje van de oever aangepast om te voldoen aan de minimale verblijftijden.
  4. Natuurherstel en verbetering
    Na afronding van genoemde werkzaamheden zal natuurherstel plaatsvinden. Die leiden onder meer tot vernatting van de directe omgeving en bieden uitbreidingsmogelijkheden voor vochtige duinvalleien en grijze duinen. Hiervoor verwijderen we duindoornstruweel.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Werkzaamheden in de duinen worden buiten het broedseizoen uitgevoerd. Veel gebieden waar we werken in Berkheide, zijn grotendeels niet toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden zijn wel soms zichtbaar vanaf de paden en u kunt te maken krijgen met lokale omleidingen en werkverkeer. Het werkverkeer rijdt altijd stapvoets, maar kruist soms wandelpaden. Rijplaten kunnen worden neergelegd om de berm en de paden te beschermen. Waar nodig informeren we u ter plaatse met borden over omleidingen of alternatieve routes.

Berkheide

Duurzaam werken

Dunea beperkt bij alle werkzaamheden het effect op de natuur tot een minimum. We voeren de werkzaamheden duurzaam en efficiënt uit. Dit doen we bijvoorbeeld door het materiaal uit het duin niet af te voeren, maar opnieuw te gebruiken in ons eigen duingebied. Zo beperken we werkverkeer en kunt u ongestoord van de natuur blijven genieten.

Meer informatie

Vragen over lopende werkzaamheden in Berkheide kunt u mailen naar natuur@dunea.nl. Vragen over het programma kunt u stellen aan Renske Heijker, omgevingsmanager.