Werkzaamheden duingebied Berkheide

Oktober 2020 tot maart 2021

De duinen zorgen voor ons water. Wij zorgen voor de duinen

Door snelle bevolkingsgroei in ons leveringsgebied, moeten wij op korte termijn meer drinkwater leveren. Dunea beschikt over drie beschermde waterwingebieden: Solleveld, Meijendel en Berkheide, maar alleen Berkheide biedt voldoende ruimte om meer water te winnen binnen de provinciale vergunning. Dit biedt een win-winsituatie voor het gebied, want onderhoud en renovatie zijn nu nodig. Daarnaast worden kansen om de natuur te versterken gelijk benut. Door werkzaamheden te combineren, verstoren we de rust in het natuur- en waterwingebied maar één keer. 

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

We zijn bezig in de duinen van Berkheide. Bij Klein Berkheide aan ‘Winning 10’, bij het Jan van Parlebos aan de rivierwatertransportleiding en in de buurt van de vallei Dichtedel aan ‘Winning 6.2’. De overige werkzaamheden in Dichtedel worden door Staatsbosbeheer (SBB) uitgevoerd.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De gebieden waar we de komende maanden werken, zijn grotendeels niet toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden zijn wel soms zichtbaar vanaf de paden en u kunt te maken krijgen met lokale omleidingen en werkverkeer. Het werkverkeer rijdt altijd stapvoets, maar kruist soms wandelpaden. Op een aantal plekken liggen de komende maanden rijplaten om de berm en de paden te beschermen. Het wandelpad over de muur wordt gedurende de werkzaamheden gesloten. Waar nodig informeren we u ter plaatse met borden over omleidingen of alternatieve routes.

De duinen van Berheide

Renovatie 'Winning 6.2' en natuurherstel nabij Dichtedel 

Wanneer: vanaf 28 oktober 2020

Vanaf 28 oktober wordt er gewerkt aan onze waterwinsystemen nabij Dichtedel. Dit is een stelsel van bronnen, pompen, leidingen en drains. Hiermee winnen we water en vervoeren we het naar de nazuivering op productielocatie Katwijk. 

Winning 6.2 werkt niet meer naar behoren. De capaciteit is met de jaren afgenomen door verzadiging van de bodem met organisch materiaal. Om weer voldoende water te kunnen winnen, verwijderen we de verstoppende toplaag, herstellen we bestaande putten en boren we extra winputten. Ook leggen we een nieuwe infiltratieplas aan met een natuurvriendelijke oever. Na de werkzaamheden is de wincampaciteit 100m3/u meer dan momenteel het geval is. Dit is afgestemd op de gewenste natuurontwikkeling in Berkheide en houdt het grondwater op peil. 

Naast werkzaamheden aan de winning vindt er ook natuurherstel plaats. In dit deel van Nationaal Park Hollandse Duinen werken Dunea en Staatsbosbeheer vanuit het Groenfonds samen aan natuurherstel. In goed overleg, werken we aan onze eigen projecten en brengen we de natuur terug in de oorspronkelijke staat. Zo wordt er struweel verwijderd waardoor nieuw grijs duin ontstaat. 

Winning 10 Berkheide

Natuurherstel rondom winning 10 - Klein Berkheide

Wanneer: vanaf 28 oktober 2020

Om de capaciteit van winning 10 met 70 m3/uur te kunnen vergroten,  vinden er natuurherstellende werkzaamheden plaats rond de infiltratieplas. Struweel wordt verwijderd. 

 

Rivierwatertransportleiding

Wanneer: vanaf november 2020

Nabij het Jan van Parlebos werken wij aan een belangrijke rivierwatertransport-leiding. In aansluiting op de werkzaamheden van seizoen 2019/2020 optimaliseren wij de aanvoerleidingen door het vervangen van een deel van de oude transportleiding en plaatsen we nieuwe debietmeters en afsluiters.

Duurzaam werken

Dunea beperkt bij alle werkzaamheden het effect op de natuur tot een minimum. We voeren de werkzaamheden duurzaam en efficiënt uit. Dit doen we bijvoorbeeld door het materiaal uit het duin niet af te voeren, maar opnieuw te gebruiken in ons eigen duingebied. Zo beperken we werkverkeer en kunt u ongestoord van de natuur blijven genieten.  

Wilt u meer informatie?

Contact over de werkzaamheden van Dunea
E-mailadres werkenindeduinen@dunea.nl 
Telefoonnummer 088 - 347 47 47