Programma Berkheide

Duingebied Berkheide moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei te kunnen bijhouden. Daarom optimaliseren we de huidige winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties. Voor de natuurwaarden worden tegelijk betere condities geschapen.

Door snelle bevolkingsgroei in ons leveringsgebied, moeten wij op korte termijn meer drinkwater leveren. In Berkheide biedt dit een win-winsituatie voor het gebied, want onderhoud en renovatie zijn nu nodig en kunnen worden gecombineerd met maatwerk uitbreiding. Daarnaast worden kansen om de natuur te versterken gelijk benut. Door werkzaamheden te combineren, verstoren we de rust in het natuur- en waterwingebied maar één keer.

Waar staan we?

De werkzaamheden rondom winning 6.2 en winning 10 zijn afgerond. Hierdoor winnen we van de benodigde 7 miljard, nu 1,5 miljard liter. Op dit moment zijn er geen werkzaamheden in uitvoering voor Programma Berkheide. Wel bereiden we diverse projecten voor, zoals 'Winning 4' en 'Leiding Lentevreugd'.

     

Peilbuis

Lentevreugd

Leiding Lentevreugd - vergunningsfase

Voor de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater naar waterwingebied Berkheide, is het noodzakelijk om de leiding die naar Berkheide loopt, te vervangen. Die loopt door 4 gebieden van Berkheide: Panbos (gemeente Katwijk), Meta’s Duin (Stichting Duindigt), Lentevreugd (Staatsbosbeheer) en duingebied van Staatsbosbeheer en Dunea. Een deel van de leiding is aangelegd in 1938, is verouderd en op sommige locaties lek. Daarom moet de leiding worden vervangen en benutten we het moment om de aanvoerzekerheid van Berkheide op gewenst peil te brengen. In het werkgebied worden geen grote nieuwe ingrepen gedaan. De leidingen moeten worden vervangen en het werkgebied wordt vervolgens weer naar de oorspronkelijke staat hersteld.

De werkzaamheden voor Leiding Lentevreugd worden afgestemd met de diverse grondeigenaren. Zo ook met Staatsbosbeheer en het natuurherstelproject ‘Lentevreugd Fase 2’. Dit natuurherstelproject wordt uitgevoerd in het noordelijk deel van Lentevreugd waar de leidingen liggen. Met Staatsbosbeheer is overlegd om de werkzaamheden voor Leiding Lentevreugd en Lentevreugd Fase 2 zoveel mogelijk in samenhang met elkaar uit te voeren.

Winning 4 - vergunningsfase

Bij project ‘Winning 4’ zullen de werkzaamheden plaatsvinden in besloten terrein, dus zonder belemmering voor bezoekers van Berkheide. Het project bestaat uit:

  1. Renovatie bestaande winning
    De bestaande drain uit 1930 en de schoonmaakputten hebben het einde van hun technische levensduur bereikt en moeten worden vervangen.
  2. Uitbreiding aan de westzijde van de huidige winning om de wincapaciteit te vergroten.
  3. Aanleg nieuwe infiltratieplas
    Naast het verlengen van de drain is het aanleggen van een nieuwe infiltratieplas onderdeel van de uitbreiding. Met het realiseren van deze plas wordt zowel de wincapaciteit verhoogd als verdroging door de uitbreiding van winning 4 tegengegaan. Ook wordt het waterpeil in infiltratieplas 36 verhoogd en een stukje van de oever aangepast om te voldoen aan de minimale verblijftijden.
  4. Natuurherstel en verbetering
    Na afronding van genoemde werkzaamheden zal natuurherstel plaatsvinden. Die leiden onder meer tot vernatting van de directe omgeving en bieden uitbreidingsmogelijkheden voor vochtige duinvalleien en grijze duinen. Hiervoor verwijderen we duindoornstruweel.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Werkzaamheden in de duinen worden buiten het broedseizoen uitgevoerd. Veel gebieden waar we werken in Berkheide, zijn grotendeels niet toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden zijn wel soms zichtbaar vanaf de paden en u kunt te maken krijgen met lokale omleidingen en werkverkeer. Het werkverkeer rijdt altijd stapvoets, maar kruist soms wandelpaden. Rijplaten kunnen worden neergelegd om de berm en de paden te beschermen. Waar nodig informeren we u ter plaatse met borden over omleidingen of alternatieve routes.

Berkheide

Duurzaam werken

Dunea beperkt bij alle werkzaamheden het effect op de natuur tot een minimum. We voeren de werkzaamheden duurzaam en efficiënt uit. Dit doen we bijvoorbeeld door het materiaal uit het duin niet af te voeren, maar opnieuw te gebruiken in ons eigen duingebied. Zo beperken we werkverkeer en kunt u ongestoord van de natuur blijven genieten.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt er rekening gehouden met de kwetsbare natuur (N2000-gebied)?

Met het beter inzetten van het bestaande systeem van rivieren en duinen houden we rekening met de kwetsbare N2000-natuur. Dat betekent dat we geen grote uitbreidingen doen, maar voortbouwen op wat er al is en bijvoorbeeld een winning verlengen of een infiltratieplas toevoegen waar dat nodig is. Tegelijkertijd combineren we dit met een impuls in natuurkwaliteit.

Staatsbosbeheer beheert in Berkheide toch ook duinen?

In Berkheide is Dunea duinbeheerder in het oostelijk deel, Staatsbosbeheer in het westelijk deel. In Berkheide winnen we water, beheren we de natuur en zorgen we dat mensen er kunnen recreëren. Met de waterwinprojecten hebben we een kans om de waterhuishouding nog beter af te stemmen op de ontwikkeling van bijzondere vocht-afhankelijke natuur in het totale gebied. Daarom stemmen we nauw af en kunnen Dunea en Staatsbosbeheer elkaar en de natuur versterken. Met natuurprojecten in het beheergebied van beiden, willen we gezamenlijk de kwaliteit van de natuur in Berkheide verbeteren.

Waarom is er meer drinkwater nodig?

De vraag naar drinkwater stijgt. Dit komt door bevolkingsgroei, woningbouw en toename van economische activiteit. Iedereen heeft een drinkwateraansluiting nodig. De overheid vraagt ons daarop voorbereid te zijn, met voldoende reserve en de mogelijkheid om snel te schakelen als de drinkwatervraag nog sneller gaat stijgt. Lees hier meer.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Het programma is gestart in 2018. Een aantal projecten is inmiddels uitgevoerd of zijn in uitvoering (zie deze pagina), andere zijn in afwachting van vergunningen of nog in voorbereiding. Het programma loopt door t/m 2026.

Is waterbesparing niet voldoende?

Nee, we hebben veel meer drinkwater nodig dan er zal worden bespaard op korte termijn. We stimuleren Bewust & duurzaam watergebruik uiteraard, maar we kunnen het niet afdwingen of erop rekenen. Substantieel effect verwachten we pas op lange termijn, als nieuwbouwwijken met zuiniger systemen worden opgeleverd en huidige badkamers zijn vervangen en voorzien van zuiniger en circulaire apparatuur. Nu al bijdragen? Wij hebben een aantal tips op een rij gezet.

Meer informatie

Vragen over lopende werkzaamheden in Berkheide kunt u mailen naar natuur@dunea.nl. Vragen over het programma kunt u stellen aan Renske Heijker, omgevingsmanager.