Programma Berkheide

Duingebied Berkheide moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei te kunnen bijhouden. Daarom optimaliseren we de huidige winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties. Voor de natuurwaarden worden tegelijk betere condities geschapen.

Door snelle bevolkingsgroei in ons leveringsgebied, moeten wij op korte termijn meer drinkwater leveren. In Berkheide biedt dit een win-winsituatie voor het gebied, want onderhoud en renovatie zijn nu nodig en kunnen worden gecombineerd met maatwerk uitbreiding. Daarnaast worden kansen om de natuur te versterken gelijk benut. Door werkzaamheden te combineren, verstoren we de rust in het natuur- en waterwingebied maar één keer.

Waar staan we?

De werkzaamheden rondom winning 6.2 en winning 10 zijn afgerond. Hierdoor winnen we van de benodigde 7 miljard, nu 1,5 miljard liter. De werkzaamheden voor seizoen 2023/2024 zijn in september gestart.

     

Peilbuis

Lentevreugd

Leiding Lentevreugd - deel 2 gestart

Voor de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater naar waterwingebied Berkheide, is het noodzakelijk om de leiding die naar Berkheide loopt, te vervangen. Die loopt door vier gebieden van Berkheide: Panbos (gemeente Katwijk), Meta’s Duin (Stichting Duindigt), Lentevreugd (Staatsbosbeheer) en duingebied van Staatsbosbeheer en Dunea. Het deel van de leiding dat is aangelegd in 1938 was verouderd en op sommige locaties lek. Daarom is de leiding in werkseizoen 2022/2023 vervangen en vervolgens weer in de oorspronkelijke staat hersteld.

Dit seizoen vervangen we het tweede deel van de transportleiding. We starten met de bescherming van de aanwezige dieren, zoals het plaatsen van paddenschermen om rugstreeppadden buiten het werkgebied te houden. Na het plaatsen van de nieuwe leiding herstellen wij het terrein naar de oorspronkelijke situatie.

De werkzaamheden voor Leiding Lentevreugd zijn afgestemd met de diverse grondeigenaren.

Winning 4 - Laatste fase gestart

De werkzaamheden van project ‘Winning 4’ vinden plaats op voor recreanten niet toegankelijk terrein. Dit betekent dat recreanten hier geen hinder van ondervinden. Vorig jaar is een nieuwe infiltratieplas aangelegd en zijn er natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dit jaar breiden we de westzijde van de huidige winning uit om de wincapaciteit te vergroten en ronden we de werkzaamheden verder af. Voordat we met deze werkzaamheden aan de slag gaan, starten we met nemen van maatregelen om rugstreeppadden en zandhagedissen te beschermen en naar een veilige plek te verplaatsen.

Na afronding van genoemde werkzaamheden vindt natuurherstel plaats. Dit leidt onder meer tot vernatting van de directe omgeving en biedt uitbreidingsmogelijkheden voor vochtige duinvalleien en grijze duinen. Hiervoor verwijderen we duindoornstruweel.

Voor de werkzaamheden bij Winning 4 wordt zoveel mogelijk buiten het werkterrein geparkeerd om het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren. Parkeerterrein Lindenbergh wordt gebruikt voor het parkeren van auto’s van aannemers en voor de tijdelijke opstelplaats voor de directiekeet.

Winning 8

De bestaande winning 8 wordt gerenoveerd. De werkzaamheden vinden plaats in de reeds bestaande schacht van de put. Er vinden geen (graaf)werkzaamheden plaats buiten de huidige installaties of met impact op de natuur.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Werkzaamheden in de duinen worden buiten het broedseizoen uitgevoerd. Veel gebieden waar we werken in Berkheide, zijn grotendeels niet toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden zijn wel soms zichtbaar vanaf de paden en u kunt te maken krijgen met lokale omleidingen en werkverkeer. Het werkverkeer rijdt altijd stapvoets, maar kruist soms wandelpaden. Rijplaten kunnen worden neergelegd om de berm en de paden te beschermen. Waar nodig informeren we u ter plaatse met borden over omleidingen of alternatieve routes.

Berkheide

Duurzaam werken

Dunea beperkt bij alle werkzaamheden het effect op de natuur tot een minimum. We voeren de werkzaamheden duurzaam en efficiënt uit. Dit doen we bijvoorbeeld door het materiaal uit het duin niet af te voeren, maar opnieuw te gebruiken in ons eigen duingebied. Zo beperken we werkverkeer en kunt u ongestoord van de natuur blijven genieten.

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Vragen over lopende werkzaamheden in Berkheide kunt u mailen naar natuur@dunea.nl. Vragen over het programma kunt u stellen aan Renske Heijker, omgevingsmanager.