Berkheide

De kleine valleien en paraboolduinen zijn kenmerkend voor dit duingebied. Berkheide is vrij open en bestaat voornamelijk uit duingraslanden. Lokaal is er bos en struweel. Opvallend zijn de vele duinroosjes die in het voorjaar tot bloei komen. Berkheide kent geen middenduin zoals Meijendel dat heeft. Wel zijn er (net als in Meijendel) veel kleine, voormalige landbouwakkertjes aan te treffen. Deze akkertjes werden vroeger door inwoners van Katwijk en omgeving gebruikt om duinpiepers (aardappels) te telen. Voor de oplettende bezoeker zijn ze nog steeds goed te zien.

Natuurherstel

Eind jaren negentig heeft Dunea in samenspraak met de provincie Zuid-Holland de waterwinning in het zuidwestelijk deel van Berkheide teruggebracht. Alle zaken die met de waterwinning te maken hadden, zoals waterwinputten en leidingen, zijn verwijderd. Ook het achtergebleven slib en overtollige begroeiingen van riet en struiken zijn weggehaald. Zo kreeg de natuur weer vrij spel en werd de terugkeer van de natte en vochtige duinvalleien bevorderd. Door het schommelen van de grondwaterstanden – in de winter nat en in de zomer droog – zijn de rugstreeppad, de parnassia, orchideeën en andere bijzondere flora en fauna teruggekeerd. Ook de zandhagedis komt inmiddels weer volop voor in Berkheide.

Een bezoek

Tijdens een bezoek aan Berkheide kunt u veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog tegenkomen. In het gebied liggen bijvoorbeeld veel bunkers. Sommige bunkers zijn toegankelijk gemaakt voor vleermuizen, zodat zij er kunnen overwinteren. De bunkers zijn net als de tankmuur onderdeel van de Atlantikwall en gebouwd door de Duitsers als verdedigingslinie tegen mogelijke aanvallen van zee. U kunt het buitenduin van Berkheide, in de buurt van de zeereep, bezoeken. Dit deel wordt beheerd door Staatbosbeheer. In dit gebied zijn verschillende wandelroutes aangelegd. Het deel dat Dunea beheert, is niet toegankelijk voor recreanten.