Belangenraad Meijendel

De Belangenraad Meijendel is een adviesgroep van recreanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die Dunea kritisch volgt en gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Onderwerpen van gesprek zijn de beheernota, projecten en andere aan natuur- en recreatiebeheer gerelateerde onderwerpen.

De volgende personen hebben zitting in de Belangenraad:

 • Paul Slijpen (vice-voorzitter), namens de The Hague Road Runners
 • Michel Vrolijk, op persoonlijke titel
 • Willemien de Vogel - van Musschenbroek Greve, op persoonlijke titel
 • Natascha van Benthem (voorzitter), op persoonlijke titel
 • Mukta Henning, op persoonlijke titel
 • Ron Koorevaar, op persoonlijke titel
 • Marcel Vogel, op persoonlijke titel
 • Madeleine Weekers, namens de Vrienden van Wassenaar
 • Myra Meijering, namens KNNV Den Haag
 • Jos Verhoeff, namens de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
 • Lex Burgel, namens de Vogelwerkgroep Meijendel
 • Moniek Zwiers (secretaris), Dunea

De leden worden benoemd voor drie jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Bij vacatures worden sollicitanten via openbare advertenties uitgenodigd om te reageren.

Contact

Wilt u in contact komen met de Belangenraad? Schrijf dan naar:

Belangenraad Meijendel
Duin en omgeving
p/a Dunea
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer

Of stuur een e-mail naar: natuur@dunea.nl.