Belangenraad Meijendel

Belangenraad Meijendel is sinds 2009 een belangrijk adviesorgaan voor Dunea. De raad heeft de taak om de wensen vanuit de omgeving te bespreken met Dunea en deze te vertalen naar beleid van Dunea. De belangenraad bestaat uit mensen uit de directe omgeving van Meijendel, vertegenwoordigers van natuurclubs en maatschappelijke organisaties. Deze diverse samenstelling zorgt ervoor dat verschillende perspectieven en standpunten worden meegenomen bij het maken van keuzes. 

De belangenraad adviseert kritisch en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over natuur- en recreatiebeheer en nieuwe en lopende projecten. Dunea hecht veel waarde aan verbinding met de stakeholders, door regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen, haalt Dunea waardevolle informatie op over wat er leeft in de omgeving. Op deze manier houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur en de recreant. De Belangenraad vergadert ten minste viermaal per kalenderjaar.

De belangenraad bestaat uit:

 • Mukta Henning (voorzitter), op persoonlijke titel
 • Paul Slijpen (vice-voorzitter), op persoonlijke titel
 • Michel Vrolijk, op persoonlijke titel
 • Romeo Tuinman, op persoonlijke titel
 • Willemien de Vogel - van Musschenbroek Greve, op persoonlijke titel
 • Madeleine de Roij-Weekers, namens de Vrienden van Wassenaar
 • Tim den Outer, namens AVN, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
 • Ron Ousen, namens de Vogelwerkgroep Meijendel
 • Rudi van Venetië, namens IVN, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
 • Myra Meijering, namens KNNV Den Haag, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

 • Giulia Agostini (omgevingsmanager), Dunea
 • Daphne van der Pol (secretaris), Dunea
 • Mariëtte van Leeuwen (notulist), Dunea

De leden worden benoemd voor drie jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Bij vacatures worden sollicitanten via openbare advertenties uitgenodigd om te reageren.

Een aantal leden aan het woord:

"Als belangenbehartiger namens AVN vind ik het van groot belang om actuele ontwikkelingen te bespreken die impact hebben op de natuur, zowel positief als negatief. De positieve sfeer in het Belangenraad overleg en de transparante opstelling van Dunea dragen bij aan een efficiënte samenwerking. De Belangenraad vormt een waardevol platform waarmee we als burgers efficiënt kunnen adviseren in de besluitvorming rondom Meijendel."
- Tim den Outer 

"Mijn betrokkenheid bij dit unieke gebied gaat verder dan alleen het genieten van de natuur. Als vrijwilliger bij KNNV Den Haag draag ik actief bij aan het in kaart brengen van de soortenrijkdom. De Belangenraad is voor mij een unieke kans om een stem te hebben in het behoud van Meijendel. Ik ben trots dat er in de Randstad zo’n mooi gebied ligt waar je vaak in alle rust van de natuur kunt genieten." 
- Myra Meijering

"Als vertegenwoordiger van de Vereniging Vrienden van Wassenaar is het voor mij belangrijk om de belangen van onze karakteristieke groene leefgemeenschap binnen een toenemende verstedelijking te waarborgen. Via de Belangenraad kunnen we informatie vergaren en onze vragen en opmerkingen delen over het uitgestrekte duingebied. Laten we samen genieten met respect voor dit prachtige stukje natuur en ons bewust zijn van de noodzaak tot bescherming."
- Madeleine de Roij-Weekers 
 

Contact

Wilt u in contact komen met de Belangenraad? Schrijf dan naar:

Belangenraad Meijendel
Duin en omgeving
p/a Dunea
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer

Of stuur een e-mail naar: natuur@dunea.nl.