Voorwaarden

Voorwaarden boekingen thema-excursies Dunea

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Dunea N.V. (“Dunea”) en de klant die een thema-excursie in de duingebieden van Dunea boekt.  

Reserveren/boeken en betalen 

 • De betaling geschiedt bij de online boeking. Na voltooiing van de betaling is de activiteit geboekt. 
 • Na betaling ontvangt de klant per e-mail een deelnamebewijs/ticket. 
 • Per boeking mogen maximaal 6 personen worden opgegeven.

Annulering
Vanuit de klant

 • Tot 7 dagen voorafgaand aan de excursie is kosteloos annuleren mogelijk en vindt er restitutie plaats van de betaalde kosten. Vindt annulering plaats binnen een termijn korter dan 7 dagen voorafgaand aan de excursie dan vindt geen restitutie plaats. 
 • Annuleren is alleen mogelijk via een e-mail naar natuur@dunea.nl o.v.v. naam, activiteit en datum activiteit. 
 • Restitutie vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na annulering. 
 • De klant kan deelname overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt op vertoon van het deelnamebewijs/ticket.
 • Een boeking wijzigen is niet mogelijk (bijvoorbeeld wijzigen van aantal deelnemers). 
 • Omboeken is niet mogelijk (zoals bijvoorbeeld wijzigen naar andere excursiedatum). 
 • Als de klant betaald heeft voor een excursie, maar niet op de gereserveerde datum verschijnt, dan vindt geen restitutie plaats. 
 • Bij voortijdig vertrek, dat wil zeggen voor het einde van de duur van de betreffende excursie, van een klant vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats. 

Vanuit Dunea

 • Bij gevaarlijke weersverwachting, te weinig animo (minimaal 5 deelnemers) of ziekte van de gids kan Dunea/de gids besluiten de excursie te annuleren. Dunea/de gids neemt in dat geval contact op met de klant. Er vindt restitutie plaats van de betaalde bedragen. 
 • Restitutie vindt plaats binnen 30 dagen na annulering. 
 • Bij annulering door Dunea wordt geen vervangende datum vastgesteld.
 • In geval van gevaarlijk weer, calamiteiten of incidenten kan Dunea/de gids de excursie ter plaatse (voortijdig) beëindigen. Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats en eventueel gemaakte reis- en overige kosten worden niet vergoed. 
 • Bij te late aankomst van de klant kan de Dunea/de gids beslissen met de excursie te beginnen zonder deze klant. Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats en eventueel gemaakte reis- en overige kosten worden niet vergoed.
 • Dunea/de gids kan ter plaatse een klant uitsluiten van verdere deelname aan de excursie en ten opzichte van deze klant de overeenkomst ontbinden indien de lichamelijke conditie van de klant naar het oordeel van Dunea/de gids de klant ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de excursie. Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats en eventueel gemaakte reis- en overige kosten worden niet vergoed.

Animo

 • De excursie gaat door bij minimaal 5 deelnemende klanten.

Verblijf in duingebieden Dunea

 • De klant dient 10 minuten voor aanvang van de excursie aanwezig te zijn.
 • Bij slecht weer (bijvoorbeeld regen) gaat de excursie gewoon door, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. 
 • De duur en route van de excursie kan afwijken van de vooraf verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden worden ingekort of verlengd.
 • Kinderen kunnen alleen mee onder begeleiding van een volwassene.
 • Extra personen (voor wie niet gereserveerd is) kunnen niet mee.
 • Honden kunnen niet mee.

Verplichtingen van de Klant 

 • De klant controleert het deelnamebewijs/ticket op juistheid. Eventuele onjuistheden geeft de klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch door aan Dunea.
 • Indien deelnamebewijs/ticket binnen vijf werkdagen na het maken van de online boeking, doch uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de excursie, niet in het bezit is van de klant dan neemt deze contact op met Dunea. Bij het ontbreken van het deelnamebewijs/ticket kan de klant niet deelnemen aan de excursie.
 • De klant meldt zich op de datum, het tijdstip en de plaats zoals weergegeven op het deelnamebewijs/ticket en toont het deelnamebewijs/ticket aan Dunea/de gids.
 • De klant is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie was en is om mee te doen aan de desbetreffende excursie. 
 • De klant dient de aanwijzingen van de Dunea/de gids strikt op te volgen.
 • De klant houdt zich aan de geldende toegangsvoorwaarden, deze zijn te raadplegen via de website van Dunea en op de toegangsborden van het gebied.
 • De klant zorgt ervoor dat eventuele verstoring op vegetatie en fauna beperkt blijft en geen activiteiten ontplooit die in strijd zijn met enige bepaling(en) uit de Omgevingswet. 

Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt op eigen risico.

Persoonsgegevens
Dunea verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de in dat kader geldende wet- en regelgeving.

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 1 maart 2024. Dunea is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.