Reguliere werkzaamheden

Reguliere werkzaamheden in 2023

Regulier onderhoud aan het natuurgebied en duinbos en verbeteren van wegen en paden is noodzakelijk. We doen er alles aan om hierbij overlast te voorkomen en spannen ons in om de natuur in het gebied zo min mogelijk te verstoren.

Wat merkt u ervan?

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is inzet van materiaal en materieel noodzakelijk. Ook kan er intensief vervoer ingezet moeten worden. Recreanten hebben altijd voorrang. Indien nodig wordt u ter plaatse omgeleid door borden.

Schoonmaken infiltratieplas 8.4 Ruygenhoek

16 januari tot 1 maart 2023

Met het schoonmaken van de infiltratieplas bereiken we dat de plas weer voor de komende jaren optimaal functioneert en kunnen we voor nu en in de toekomst gegarandeerd schoon en betrouwbaar drinkwater blijven leveren aan de 1.4 miljoen inwoners van het westelijk deel van Zuid-Holland. De waterkwaliteit stijgt en de natuurwaarden vergroten.

Wat gaan we doen?

De plas wordt eerst buitenbedrijf genomen, hierdoor valt hij droog. Daarna kan de organische laag worden verwijderd en afgevoerd. Dit gebeurd na het broedseizoen 2023. Het schoonmaken van de plas wordt gecombineerd met een kwaliteitsverbetering van de oevers. Na de werkzaamheden wordt de plas weer gevuld met voorgezuiverd rivierwater uit de Afgedamde Maas in Brakel. De balans tussen infiltratie en winning komt hiermee beter in balans.

Wat merkt u van deze werkzaamheden?

Om in de Ruygenhoek te komen zijn er meer transportbewegingen op de Harstenhoekweg. Vrachtwagens kruisen in het begin het ruiterpad en aan het eind van de Harstenhoekweg het fiets- en wandelpad. Voetgangers, fietsers en ruiters hebben altijd voorrang op vrachtwagens. Uiteraard beperken we de overlast tot een minimum.

Let wel op met oversteken!

 

Exotenbestrijding

Solleveld
Solleveld is een duingebied op oud kalkarm duinzand. Doordat er zo weinig kalk in het zand aanwezig is, is de natuur veel gevoeliger voor het teveel aan stikstof dat uit de lucht neerslaat in het gebied. De bodem verzuurd daardoor en ontkalkt daarmee nog sneller. Een plant die het wel erg goed doet onder deze omstandigheden is de Amerikaanse vogelkers.

Amerikaanse vogelkers en de gewone esdoorn zijn soorten die niet in het gebied thuishoren, maar hier wel optimaal gedijen. De Amerikaanse vogelkers willen we helemaal uitroeien. De gewone esdoorn gaan we begeleiden tot volwaardige bomen in een gemengd loof/naaldbos met hoge natuurwaarden.

Ook in Meijendel, in het Ganzenhoekbos, Loopert, Waalsdorp en Ouderijs gaan we exoten als de Amerikaanse vogelkers verwijderen. 

Dunning

Veel bossen in Nederland zijn ooit aangeplant. Hierdoor zijn veel bomen even oud. Om te voorkomen dat een bos ineens massaal ziek wordt, is onderhoud nodig. Het beheer bestaat uit het omzagen of ringen van het teveel aan bomen. Hierdoor ontstaan open plekken en kunnen nieuwe bomen gaan groeien. Afgezaagd hout blijft in het bos achter. Dit dode hout is een bron van leven in het bos. Zwammen, insecten en kleine zoogdieren vinden hier hun plekje om te leven. De biodiversiteit wordt hierdoor vergroot. Dit doen we in Solleveld en Langeveld, de bosvisie in Meijendel en de Loopert.

Ringen

Sommige bomen worden geringd. Dat is het wegnemen van de schors en de onderliggende bast. Hierdoor kunnen de sapstromen van de boom niet meer hun werk doen en zal de boom langzaam doodgaan. Hij krijgt een andere plek in het ecosysteem. Organisme dat alleen kan leven op verzwakt hout of dood staand houd, krijgt nu een kans om te overleven. Spechten weten deze plekken ook en zoeken de stammen af naar houtkevers en larven die onder de bast leven.

Hertenkamp

Vorig seizoen hebben wij onderhoud verricht aan het duinlandschap. We hebben toen de bovenlaag afplaggen. Hierdoor ontstond eerst een kale zandvlakte, maar nu domineren de zeldzame kruiden en planten weer in dit gebied. Om iedereen hiervan te kunnen laten genieten gaan we het rolstoel- en wandelpad over een lengte van 500 meter optimaliseren. De brug en de poort worden gerenoveerd. En we gaan snoeien en groen verwijderen t.b.v. zichtbaarheid toegangspoort en het verder realiseren van het duingrasland.