Dunea zorgt voor de duinen

In de duinen is het nooit saai. Veel mensen voelen zich al heel betrokken bij de prachtige natuur en indrukwekkende historie. Anderen beseffen nog niet half in welke unieke kwaliteit en kwetsbaarheid ze zich bevinden. Dunea zorgt voor duin en water en verbindt partners om verantwoord gebruik en beheer samen te brengen.

Onderwerpen uit dit artikel

In gesprek over recreatiedruk   

De bevolking groeit en daarmee ook de druk op bestaande natuur- en recreatiegebieden. Op 2 november organiseerde Dunea een gesprek met 20 deelnemers van 10 partijen die vanuit verschillende rollen zijn betrokken bij natuurgebieden Meijendel en Berkheide. 

Provincie, gemeenten en belangengroeperingen, waaronder de werkgroep Hart voor Meijendel, waren vertegenwoordigd. Dunea heeft goede input opgehaald voor de nieuwe natuurnota die in 2022 wordt uitgewerkt. Dat een beheerder recreatiedruk niet alléén kan opvangen, was een belangrijke gezamenlijke constatering. Alle betrokkenen bedankt en we blijven in gesprek!

Verbetering natuur en recreatie in groengebieden zuidkant Den Haag

Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte van Den Haag en Wim Drossaert, algemeen directeur Dunea, zetten eind november hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst om ‘buffergebieden’ in te richten rond de waardevolle natuur van waterwingebieden Solleveld en Meijendel.
"Met het inrichten van het buffergebied kunnen we samen recreatie in goede banen leiden en de kwetsbare natuur beter beschermen, bijvoorbeeld tegen stikstof", aldus Wim Drossaert. Het eerste waaraan de komende jaren gaat worden gewerkt is een buffergebied langs de randen van Solleveld en rond het geliefde landgoed Ockenburgh. Dit is ook een startpunt voor de verkenning van mogelijkheden voor een Regiopark van Zee tot Zweth, één van de strategische projecten uit het Uitvoeringsprogramma van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Meer informatie: 

Update officiële status Nationaal Park 

Het ministerie van LNV heeft ons onlangs officieel laten weten de officiële status van Nationaal Park nog niet te kunnen toekennen. Dat verrast ons niet. De Wet natuurbescherming gaat nog uit van de oude definitie van Nationale Parken, hoofdzakelijk Natura2000-gebieden. En de pilot Nieuwe Stijl wordt nog geëvalueerd. Daarin omvat de begrenzing méér dan alleen de waardevolle natuurgebieden. Hoeveel meer, daarover verschillen de (oude met nieuwe) inzichten.

We streven dezelfde doelen na: bescherming van de waardevolle natuur. Alleen, wij geloven dat het hele gebied toekomstbestendig maken en beschermen onder druk van bevolkingsgroei, alleen samen kan. Deze tijd vraagt om een andere benadering van natuurbescherming en die brengen wij in de praktijk. NPHD is een vruchtbare samenwerking die doorgaat - status of geen status - omdat die nodig is voor zowel de natuur als de regio/ regionale uitdagingen. We gaan dus graag het gesprek aan, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan het gebied.

De Waalsdorpervlakte

In augustus ontving Dunea een verzoek van de Vereniging 18 juni om op de Waalsdorpervlakte met grondradar te zoeken naar vermisten uit de Tweede Wereldoorlog. Dunea heeft daarvoor advies ingewonnen bij het ministerie van Defensie en bij de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht. Zij verklaarden dat er direct na de oorlog is gezocht naar slachtoffers en dat zij geen redenen hebben om aan te nemen dat de bergingswerkzaamheden onzorgvuldig zouden zijn uitgevoerd. Daarnaast gaven zij aan dat de voorgestelde radartechniek alleen verstoring van de bodem kan aantonen en niet of zich daar nog menselijke resten bevinden. Omdat tijdens de bergingsactiviteiten destijds de grond sterk is verstoord, zal radaronderzoek daarom geen nieuwe informatie opleveren, oordeelt Defensie. Dunea heeft op basis van dit advies het verzoek van de Vereniging 18 juni afgewezen. Overigens doet Defensie met behulp van DNA-methoden nog actief onderzoek naar de identiteit van de slachtoffers die destijds zijn geborgen. Dunea hoopt dat deze identificatie de afsluiting kan bieden aan iedereen die daarnaar verlangt.  

Meer informatie: