Reactie Dunea inzake radaronderzoek Waalsdorpervlakte

In de media zijn berichten verschenen dat er toestemming zou zijn verleend voor een radar-onderzoek met drones boven de Waalsdorpervlakte, om te speuren naar graven van nog vermiste verzetshelden. Deze berichten zijn onjuist. Op verzoek van de initiatiefnemer heeft Omgevingsdienst Haaglanden twee aanvragen getoetst of een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk is.

Uitkomst van dat onderzoek is dat het vliegen met een drone onder voorwaarden niet vergunningsplichtig is in het kader van de Wnb. Daarmee heeft Omgevingsdienst Haaglanden geen oordeel geveld over de noodzaak van het onderzoek en evenmin valt daar enige toestemming uit af te leiden. 
 
Dunea is als beheerder van het terrein ervoor verantwoordelijk om toestemming te verlenen voor activiteiten in het gebied. Dunea heeft in augustus van dit jaar van de Vereniging 18 juni het verzoek ontvangen voor toestemming voor het zoeken naar vermisten uit de Tweede Wereldoorlog op de Waalsdorpervlakte. Dunea heeft dit verzoek afgewezen.  
 
De gevoeligheid en het belang van het onderwerp wordt door Dunea erkend. Daarom heeft Dunea op basis van de informatie en een persoonlijk overleg met de vereniging begin oktober een heroverweging van de afwijzing gedaan. Daartoe is onder meer overleg gevoerd met het ministerie van Defensie. Dunea bevestigt na de heroverweging en de daarvoor verkregen informatie van het Ministerie van Defensie de eerdere afwijzing.
 
Dunea toetste het verzoek in eerste instantie als beheerder op de Natura2000 wetgeving en de eventuele gevolgen van een dergelijk onderzoek voor de natuur, maar is zelf niet in de positie om te beoordelen of het voorgestelde onderzoek een passend antwoord biedt op de door de vereniging gevoelde wens om vermisten te zoeken. Dunea heeft zich om die reden voor advies tot het bevoegd gezag in deze, specifiek het ministerie van Defensie, gewend.  
 
Defensie heeft geen redenen om aan te nemen dat de bergingen in 1945 en 1946 onzorgvuldig zijn uitgevoerd, en er destijds slachtoffers op de Waalsdorpervlakte zijn achtergebleven. Defensie doet daarentegen actief onderzoek naar de 31 slachtoffers die destijds zijn geborgen, maar waarvan de identiteit niet kon worden vastgesteld, en die hun laatste rustplaats vonden op het Nationaal Ereveld Loenen. Daarvan konden er inmiddels 6 aan de hand van DNA-onderzoek worden geïdentificeerd. Dit onderzoek gaat door.
 
Overigens beoordeelt Defensie dat de inzet van grondradar geen geschikte onderzoeksmethode voor de Waalsdorpervlakte is. Dit omdat bij de bergingen in 1945 en 1946 de ondergrond al op grote schaal is verstoord, en omdat er geen botresten mee kunnen worden opgespoord. Dunea beschouwt dit als een doorslaggevend advies haar eerdere reactie aan Vereniging 18 juni te bevestigen.

Meer informatie

  • Voor vragen over het advies van Defensie ten aanzien van de Waalsdorpervlakte kunt u contact opnemen met het Ministerie van Defensie: persvoorlichting@mindef.nl
  • Voor vragen over de toetsing van de aanvraag door de Omgevingsdienst Haaglanden kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst via communicatie@odh.nl.