Technische controles

Controle op drinkwaterinstallaties

Als eigenaar of beheerder van een pand bent u verantwoordelijk voor uw drinkwaterinstallatie en het goed functioneren ervan. Het drinkwater dat uit uw installatie wordt getapt, moet van goede kwaliteit zijn. Dat is belangrijk voor u en iedereen die via uw installatie water drinkt. Daarom adviseren wij altijd aanleg en onderhoud van de installatie door een watertechnische installateur (loodgieter) te laten doen.

Drinkwaterwet

Het kan nodig zijn om drinkwaterinstallaties extra te beveiligen om te voorkomen dat de waterkwaliteit in de installatie en in het leidingnet negatief wordt beïnvloed. In een bedrijf kan water immers voor een bepaald productieproces in aanraking komen met chemicaliën of het kan te lang stilstaan, bijvoorbeeld in een brandblusinstallatie. We moeten voorkomen dat dat water terugstroomt in het leidingnet.

In de Drinkwaterwet is daarom geregeld dat het waterleidingbedrijf de drinkwaterinstallaties in haar leveringsgebied moet controleren. Per bedrijfstak bepalen wij het risico van negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit. Afhankelijk daarvan stellen wij de frequentie van controle vast.

Is uw drinkwaterinstallatie aan de beurt voor controle? Dan ontvangt u van ons een brief. Tijdens de controle beoordelen wij of de drinkwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen. Uiteraard worden de uitkomsten van de controle aan u gerapporteerd.

Informatie over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties
Aandachtspunten voor uw drinkwaterinstallatie

Controle op legionellapreventie

Een aantal bedrijfstakken met een collectieve drinkwaterinstallatie is bij wet verplicht een risicoanalyse voor hun installatie te maken. Zo nodig moeten zij preventieve maatregelen treffen tegen de legionellabacterie. Dit geldt bijvoorbeeld voor zwembaden en zorginstellingen.

Dunea controleert in opdracht van de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of die eigenaren/beheerders een juiste risicoanalyse hebben gemaakt en zo nodig een legionellabeheersplan uitvoeren.

Legionelladossier van Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Legionellapreventie in de nieuwbouw

Ook opdrachtgevers/uitvoerders voor de bouw van drinkwaterinstallaties hebben een belangrijke taak voor de volksgezondheid. In de ontwerp- en bouwfase kunnen zij legionella en legionella-ziektes voorkomen!

Legionellapreventie in de nieuwbouw


Controle op brandblusvoorzieningen

Bent u van plan om de brandblusvoorziening aan te laten passen of een maximale capaciteitstest uit te voeren in samenwerking met een sprinklerbureau, dan vragen wij u ons vooraf te informeren. Eén van onze medewerkers kan de test dan begeleiden, zodat het testen geen risico's oplevert voor de drinkwatervoorziening in de directe omgeving.