Innovatie in vergunningen

Voor de productie van drinkwater uit duinwater – op basis van rivierwater – zijn vergunningen nodig van de provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst verstrekt deze. Dunea heeft het voortouw genomen om samen met belanghebbenden de vergunningsmethodiek te vernieuwen en de vergunning te actualiseren.

De aanpak loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Daar zijn we best trots op! Zo werken we samen aan een nieuwe vergunningsmethodiek, die zowel beschermt als mogelijk maakt wat belangrijk is voor de samenleving.

“De waterwinning in de duinen is steeds in ontwikkeling,” verklaart hydroloog en projectleider Pieter Dammers “Dunea heeft sinds eind jaren tachtig grote stappen gemaakt om de waterwinning beter in de duinen te integreren en natuur te ontwikkelen. We zijn daarbij steeds op zoek naar nieuwe oplossingen. De nieuwe waterwetvergunning moet ruimte bieden om innovatieve oplossingen te blijven ontwikkelen.” Verder moet de vergunning worden aangepast om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging en toenemende vraag naar zoet water. Dunea wil de duinen goed kunnen blijven inzetten voor drinkwater, zonder andere maatschappelijke belangen te schaden.

Dammers: “Wij werken hier echt vanuit onze duin- & water-identiteit. Net als de Omgevingsdienst Haaglanden willen wij een vergunning, die gericht op de effecten op de omgeving in plaats van met rigide getallen en voorschriften gericht op technische middelen. Om belangen van de omgeving te kunnen borgen, gaan we daarom met doelvoorschriften werken.”

De ontwikkeling van de methodiek doen de betrokken partijen samen, met Dunea als trekker “We zijn vorig jaar begonnen met een informatiebijeenkomst voor alle stakeholders; gemeenten, waterschappen, natuurbelangenorganisaties. Inmiddels hebben we met de stakeholders van de eerste twee pilotgebieden - grenzend aan Scheveningen - een verdiepingsslag gemaakt. Binnenkort gaan we de vergunningswijziging voor de eerste twee pilot gebieden indienen.” aldus Dammers.

Meer weten?

Achtergronden en voortgang publiceren we op hier: Projecten & Innovatie. Voor vragen kunt u contact opnemen Pieter Dammers, p.dammers@dunea.nl.