Innovatie in vergunningsmethodiek

Voor de productie van drinkwater uit duinwater (op basis van rivierwater) zijn vergunningen nodig van de Provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst verstrekt deze. Dunea heeft het voortouw genomen om samen met belanghebbenden de vergunningsmethodiek te vernieuwen en de vergunning te actualiseren. Dit doen wij vanuit onze duin & water-identiteit: als natuurbeheerder en met oog op de groeiende bevolking in ons leveringsgebied, waarvoor meer drinkwater en een strategische voorraad onder de duinen nodig is. De aanpak om samen de vergunningsmethodiek te actualiseren loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Daar zijn we best trots op! Zo werken we samen aan een nieuwe vergunningsmethodiek, die zowel beschermt als mogelijk maakt wat belangrijk is voor de samenleving.

Inspraakmomenten

Voor een zorgvuldig verloop van het proces, zijn er uiteraard inspraakmomenten per deelgebied.

Belang van het project

Dunea werkt samen met de Provincie Zuid-Holland aan de actualisatie van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater in waterwin- en natuurgebied. De huidige vergunning verplicht ons net zoveel water te infiltreren als we onttrekken. Deze verplichting biedt ons onvoldoende ruimte om rekening te houden met belangen voor de natuur en de omgeving.

De huidige drinkwatervergunningen dateren veelal van voor 1993. In de periode 2008 - 2010 hebben wel actualisaties plaatsgevonden maar is geen inhoudelijke slag gemaakt. De vergunningen zijn gericht op de inrichting en hebben middelvoorschriften. Een middelvoorschrift stelt directe eisen aan bijvoorbeeld een technische voorziening (bijvoorbeeld een bron op een vastgestelde, exacte plaats) of een handeling (bijvoorbeeld een grondwaterstandsmeting altijd verplicht op de eerste maandag van de maand).

De omgevingsdienst Haaglanden (gedelegeerd bevoegd gezag namens de Provincie) wil een vergunning die gericht is op effecten op de omgeving (met vastgestelde effectmarges) in plaats van op basis van rigide getallen en voorschriften die aangeven wat moet worden gedaan, maar minder aangeven welke effecten mogen optreden. Om belangen van de omgeving te kunnen borgen, moet daarom met zogenaamde doelvoorschriften worden gewerkt.

De omgevingsdienst Haaglanden heeft aangegeven dat Dunea de vergunning moet actualiseren. De vergunning wordt aangepast om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging en om de balans tussen waterwinning en natuur verder te optimaliseren. Belangrijkste doel voor Dunea is dat we voor onze klanten de duinen nog beter kunnen inzetten voor drinkwater, zonder andere maatschappelijke belangen te schaden. Belangrijke omgevingswaarden zijn in ieder geval: 

  • schoon en voldoende grondwater in de duinen
  • voorkomen van grondwateroverlast
  • beschermen van de vochtafhankelijke natuur

Terugblik op publieksbijeenkomst

Op 25 juni 2017 is er een informatiebijeenkomst op pompstation Scheveningen gehouden waarvoor alle belanghebbenden waren uitgenodigd. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Op deze bijeenkomst is ook het procesverloop geschetst en een voorlopige planning gepresenteerd. De verwachting was dat we in het najaar van 2017 meer zouden kunnen vertellen over het proces en hoe belanghebbenden verder betrokken worden. Dat heeft langer geduurd dan verwacht. Het is de eerste doelvoorschriftenvergunning voor drinkwater en daarom kost het tijd om een gedragen methode op te stellen om te komen tot doelvoorschriften. Met een aantal grote belanghebbenden is reeds overleg geweest.
 
Om te beoordelen hoe de methodiek kan worden toegepast zijn drie pilotgebieden gekozen. De uitwerking van de eerste twee pilotgebieden zijn vrijwel in concept gereed. Daarmee gaan we met de belanghebbenden die zich daarvoor hebben aangemeld binnenkort de verdiepingsslag doen.

Verslag publieksbijeenkomst

De methodiek van de actualisatie

De manier waarop de huidige vergunning wordt geactualiseerd, wordt in bijgaande methodiek uitgelegd:

Methodiek t.b.v. opstellen doelvoorschriften

Vooruitblik en aanpak in deelgebieden

Het actualiseren van de vergunning gebeurt aan de hand van 'deelgebieden'. Deelgebieden met vergelijkbare belangen of belanghebbenden zijn gegroepeerd. De planning van deze groepen van deelgebieden vindt u in onderstaande kaarten. U kunt daaruit aflezen wanneer uw belang aan bod komt.

Gebied Meijendel en Berkheide
Gebied Solleveld

Contactinformatie

Als u naar aanleiding van het proces over de actualisatie van de vergunning vragen hebt, kunt u die richten aan: