Nieuwe vergunning zorgt en beschermt

Dunea heeft een vergunning nodig om duinwater (gemaakt van voorgezuiverd rivierwater) te mogen oppompen voor verdere zuivering tot drinkwater. Deze vergunning in het kader van de Grondwaterwet moet wijzigen omdat de huidige vergunning een goede balans tussen natuur & waterwinning in de weg staat. Ook laat het te weinig ruimte voor ontwikkelingen als klimaatverandering en bevolkingsgroei.

 

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunning en de Omgevingsdienst Haaglanden voert dit uit. Zij erkennen de noodzaak en hebben Dunea het voortouw gegeven een nieuwe vergunningsmethodiek te ontwerpen en om de belangen van relevante stakeholders in kaart te brengen. Een manier die straks gebruikelijk wordt, als de nieuwe Omgevingswet van kracht is. Dunea begint daarom in elk deelgebied met een belanghebbendenbijeenkomst. Zo krijgen we samen met de ondergrond ook de bovengrondse belangen goed in beeld. Dat is belangrijke informatie voor de Omgevingsdienst bij vergunningverlening.

 

Wat is het belang voor mij als bewoner?

Voor u verandert er niets, behalve dat uw belangen beter geborgd worden door deze nieuwe vergunning dan voorheen. In de nieuwe vergunning wordt een bandbreedte opgenomen waartussen de grondwaterstand mag variëren als gevolg van waterwinactiviteiten. Eventuele grondwaterveranderingen blijven binnen die marges om de belangen van bewoners e.a. belanghebbenden te waarborgen. De bovengrens van die marge laat de reguliere ‘ontwateringsdiepte’ - tussen grondwater en maaiveld – volledig in tact. De gemeente en het waterschap hebben hun zorgplichten binnen het stedelijk waterbeheer hierop afgestemd.

De voordelen van de nieuwe vergunning voor de drinkwatervoorziening

 1. Balans natuur & waterwinning verbetert.
 2. We kunnen meer zoetwater om op voorraad te houden (in geval van droogte).
 3. Ondanks de bevolkingsgroei (200.000) beschikt iedereen blijvend van duurzaam drinkwater.
 4. Stijging van de zeespiegel zorgt ervoor dat het binnenland verzilt. Een grotere zoetwatervoorraad onder de duinen voorkomt dit.

Agenda

 • Binnenkort worden de aanvragen voor de volgende deelgebieden ingediend:
  * Randwinning 10 bij Lentevreugd (cluster 2 deelgebied 3)
  * Winning 6.2  (cluster 8 deelgebied 7 met aangrenzende deelgebieden)
 • Recent zijn alle lopende vergunningaanvragen verlengd met een termijn van 20 weken. Voor cluster 1, 3 en 5 was dat al het geval. Dit geeft de Omgevingsdienst tijd om de generieke doelvoorschriften op een kwalitatief hoger niveau te brengen en voorkomt dat achteraf aanpassingen aan reeds afgegeven vergunningen moeten worden doorgevoerd.
 • Op 9 augustus is aanvraag voor de vergunningswijziging van de deelgebieden 4 en 6 van Mientkant Katwijk (cluster 2) ingediend. Dat is de eerste aanvraag voor het wingebied Berkheide. Om wille van de voortgang is deelgebied 3 van cluster 2 (bij Lentevreugd) losgekoppeld en zal later worden ingediend.
 • Op 27 juni 2019 zijn de aanvragen voor de vergunningswijziging van het middenduin en de zeereep van Meijendel ingediend (cluster 4 en cluster 6). Hiermee zijn alle vergunningswijzigingen voor Solleveld en Meijendel aangevraagd.
 • Op 21 februari 2019 zijn de aanvragen voor de vergunningswijziging van de binnenduinrand van Meijendel grenzend aan gemeente Den Haag en gemeente Wassenaar en wingebied Solleveld ingediend (cluster 3 respectievelijk cluster 5). Onlangs is de termijn van deze aanvragen verlengd met 20 weken. De reden is de doorontwikkeling van de doelvoorschriften dat de kwaliteit van de vergunning ten goede komt.
 • De aanvraag van de wijzigingsvergunning voor cluster 1 (zie cluster en deelgebiedenkaart), is door Omgevingsdienst Haaglanden verlengd. De aanvraag was 14 juni 2018 ingediend. Naar verwacht wordt de beschikking binnenkort afgegeven.

Inspraakmomenten

Voor een zorgvuldig verloop van het proces, zijn er uiteraard inspraakmomenten per deelgebied.

Belang van het project

Dunea werkt samen met de Provincie Zuid-Holland aan de actualisatie van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater in waterwin- en natuurgebied. De huidige vergunning verplicht ons net zoveel water te infiltreren als we onttrekken. Deze verplichting biedt ons onvoldoende ruimte om rekening te houden met belangen voor de natuur en de omgeving.

De huidige drinkwatervergunningen dateren veelal van voor 1993. In de periode 2008 - 2010 hebben wel actualisaties plaatsgevonden maar is geen inhoudelijke slag gemaakt. De vergunningen zijn gericht op de inrichting en hebben middelvoorschriften. Een middelvoorschrift stelt directe eisen aan bijvoorbeeld een technische voorziening (bijvoorbeeld een bron op een vastgestelde, exacte plaats) of een handeling (bijvoorbeeld een grondwaterstandsmeting altijd verplicht op de eerste maandag van de maand).

De omgevingsdienst Haaglanden (gedelegeerd bevoegd gezag namens de Provincie) wil een vergunning die gericht is op effecten op de omgeving (met vastgestelde effectmarges) in plaats van op basis van rigide getallen en voorschriften die aangeven wat moet worden gedaan, maar minder aangeven welke effecten mogen optreden. Om belangen van de omgeving te kunnen borgen, moet daarom met zogenaamde doelvoorschriften worden gewerkt.

De omgevingsdienst Haaglanden heeft aangegeven dat Dunea de vergunning moet actualiseren. De vergunning wordt aangepast om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging en om de balans tussen waterwinning en natuur verder te optimaliseren. Belangrijkste doel voor Dunea is dat we voor onze klanten de duinen nog beter kunnen inzetten voor drinkwater, zonder andere maatschappelijke belangen te schaden. Belangrijke omgevingswaarden zijn in ieder geval: 

 • schoon en voldoende grondwater in de duinen
 • voorkomen van grondwateroverlast
 • beschermen van de vochtafhankelijke natuur

Terugblik op publieksbijeenkomst

Op 25 juni 2017 is er een informatiebijeenkomst op pompstation Scheveningen gehouden waarvoor alle belanghebbenden waren uitgenodigd. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Op deze bijeenkomst is ook het procesverloop geschetst en een voorlopige planning gepresenteerd. De verwachting was dat we in het najaar van 2017 meer zouden kunnen vertellen over het proces en hoe belanghebbenden verder betrokken worden. Dat heeft langer geduurd dan verwacht. Het is de eerste doelvoorschriftenvergunning voor drinkwater en daarom kost het tijd om een gedragen methode op te stellen om te komen tot doelvoorschriften. Met een aantal grote belanghebbenden is reeds overleg geweest.
 
Om te beoordelen hoe de methodiek kan worden toegepast zijn drie pilotgebieden gekozen. De uitwerking van de eerste twee pilotgebieden zijn vrijwel in concept gereed. Daarmee gaan we met de belanghebbenden die zich daarvoor hebben aangemeld binnenkort de verdiepingsslag doen.

Verslag publieksbijeenkomst

De methodiek van de actualisatie

De manier waarop de huidige vergunning wordt geactualiseerd, wordt in bijgaande methodiek uitgelegd:

Methodiek t.b.v. opstellen doelvoorschriften

Indeling van deelgebieden en clusters

Het actualiseren van de vergunning gebeurt aan de hand van 'deelgebieden'. Deelgebieden met vergelijkbare belangen of belanghebbenden zijn gegroepeerd en noemen we clusters. De indeling van deze clusters van deelgebieden vindt u in onderstaande kaarten. 

Planning van deelgebieden en clusters

In onderstaande tabel kunt u de planning van de cluster en deelgebieden vinden. U kunt daaruit aflezen wanneer uw belang aan bod komt.

 

Tabel met de planning

Huidige vergunningen

Contactinformatie

Als u naar aanleiding van het proces over de actualisatie van de vergunning vragen hebt, kunt u die richten aan: