Grondwater beschermd in Waterwetvergunning

Dunea heeft een vergunning nodig om duinwater (gemaakt van voorgezuiverd rivierwater) te mogen oppompen voor verdere zuivering tot drinkwater. Deze vergunning in het kader van de Grondwaterwet moet wijzigen omdat de huidige vergunning een goede balans tussen natuur & waterwinning in de weg staat. Ook laat het te weinig ruimte voor ontwikkelingen als klimaatverandering en bevolkingsgroei.

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunning en de Omgevingsdienst Haaglanden voert dit uit. Zij erkennen de noodzaak en hebben Dunea het voortouw gegeven een nieuwe vergunningsmethodiek te ontwerpen en om de belangen van relevante stakeholders in kaart te brengen. Een manier die straks gebruikelijk wordt, als de nieuwe Omgevingswet van kracht is. Dunea begint daarom in elk deelgebied met een belanghebbendenbijeenkomst. Zo krijgen we samen met de ondergrond ook de bovengrondse belangen goed in beeld. Dat is belangrijke informatie voor de Omgevingsdienst bij vergunningverlening.

Wat is het belang voor mij als bewoner?

Voor u verandert er niets, behalve dat uw belangen beter geborgd worden door deze nieuwe vergunning dan voorheen. In de nieuwe vergunning wordt een bandbreedte opgenomen waartussen de grondwaterstand mag variëren als gevolg van waterwinactiviteiten. Eventuele grondwaterveranderingen blijven binnen die marges om de belangen van bewoners e.a. belanghebbenden te waarborgen. De bovengrens van die marge laat de reguliere ‘ontwateringsdiepte’ - tussen grondwater en maaiveld – volledig in tact. De gemeente en het waterschap hebben hun zorgplichten binnen het stedelijk waterbeheer hierop afgestemd.

Voordelen vergunning

De voordelen van de nieuwe vergunning voor de drinkwatervoorziening zijn:

  1. Balans natuur & waterwinning verbetert.
  2. We kunnen meer zoetwater om op voorraad te houden (in geval van droogte).
  3. Ondanks de bevolkingsgroei (200.000) beschikt iedereen blijvend van duurzaam drinkwater.
  4. Stijging van de zeespiegel zorgt ervoor dat het binnenland verzilt. Een grotere zoetwatervoorraad onder de duinen voorkomt dit.

Lees meer over het belang van het project

Deelgebieden en clusters

Indeling

Het actualiseren van de vergunning gebeurt aan de hand van 'deelgebieden'. Deelgebieden met vergelijkbare belangen of belanghebbenden zijn gegroepeerd en noemen we clusters. De indeling van deze clusters van deelgebieden vindt u in onderstaande kaarten. 

Klik in de kaart op het gebied van uw keuze voor meer informatie. Let op: de 'Datum status' is de datum van het laatst gepubliceerde document.

Inspraakmomenten

Voor een zorgvuldig verloop van het proces, zijn er uiteraard inspraakmomenten per deelgebied.

Juridische procedure en inspraakmomenten

Inspraakmomenten
Klik op de afbeelding om te vergroten.

De methodiek van de actualisatie

De manier waarop de huidige vergunning wordt geactualiseerd, wordt in bijgaande methodiek uitgelegd:

Methodiek t.b.v. opstellen doelvoorschriften

Contact

Als u naar aanleiding van het proces over de actualisatie van de vergunning vragen heeft, neem dan contact op met: