Nu tot 2030

In 2030 is er circa 10 miljard liter drinkwater per jaar méér nodig dan in 2020. Dat is een groei van bijna 12%. Dat kan alleen uit ons huidige waterwinsysteem van rivieren en duinen komen, want nieuwe bronnen zijn voor 2030 nog niet gereed. Essentieel is natuurlijk ook dat het hele systeem up-to-date en in goede conditie en blijft. Samen met onze leveranciers werken we aan een uitgebreid programma aan projecten.

Drinkwater voor de toekomst logo
Berkheide

Programma Berkheide

Duingebied Berkheide met productielocatie Katwijk moet in 2026 jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren. De renovatie die we er al moesten doen, combineren we met maatwerk uitbreiding en natuurherstel. Daarom optimaliseren we de huidige winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties. Voor de natuurwaarden worden tegelijk betere condities geschapen. Het historische barakkendorp kan een nieuwe functie krijgen, die past bij bescherming van duin en water.

Meer over programma Berkheide

Actualisatie waterwetvergunningen

Om duin en water optimaal op elkaar te kunnen afstemmen was het noodzakelijk om het oude vergunningensysteem te vernieuwen. Nu worden gefaseerd alle waterwetvergunningen herzien. Een proces waarin we samen optrekken met het de Omgevingsdienst als bevoegd gezag en belanghebbenden.

Meer over Actualisatie waterwetvergunningen

Diepe winning Meijendel

Twee miljard liter kunnen we tijdelijk extra winnen uit de diepe bronnen in de duinen.

Behoeftedekking

Lek

Mengbedrijf: Maas en Lek

Als de waterkwaliteit van de Maas onvoldoende is, neemt Dunea water in uit de Lek. Het ligt het voor de hand om de huidige voorzuiveringslocatie Bergambacht aan te passen naar een volwaardige tweede bron. Als er zowel Lek- als Maaswater kan worden ingenomen en behandeld, kunnen we beter inspelen op veranderingen in de waterkwaliteit van de rivieren. Ook doen we inspecties aan de rivierwatertransportleidingen die al het voorgezuiverd rivierwater naar de duingebieden brengen.

Meer informatie over de projecten

Overbruggingscapaciteit

Geen bron is dichterbij dan de duinen zelf. Door schoon zoet water in de diepere zandlagen onder de duinen te pompen, leggen we een extra voorraad zoet water aan, voor als het nodig is. Want als de aanvoer van rivierwater is onderbroken of als de bestaande of nieuwe bronnen om welke reden ook niet kunnen leveren, kunnen we de strategische voorraad in de duinen aanspreken. De duingebieden geven uitstekende bescherming door natuurwetgeving - voor de huidige waterwinning en voor deze strategische voorraad.

Meer over overbruggingscapaciteit