Kamerbrief Water en bodem sturend

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem zijn van groot belang voor iedereen in ons land. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dunea vindt de Kamerbrief een goed begin van een structureel antwoord op de uitdagingen waar wij voor staan.

Dunea is blij dat dit onderwerp door rijksbeleid prominenter op de agenda komt; we onderschrijven de uitgangspunten van het Programma Water en bodem sturend (WBS). Het is goed dat water en bodem veel meer richtinggevend worden voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De ambitie om water beter vast te houden en het in beeld brengen en reguleren van álle grondwateronttrekkingen zijn belangrijke stappen vooruit, evenals het hanteren van drinkwater als criterium bij locatiekeuze voor woningbouw. 

Zorgplicht, leveringsplicht

Verder is van belang dat drinkwater prioriteit krijgt bij ruimtelijke keuzes wanneer dat nodig is voor het garanderen van de leveringsplicht. Het belang van drinkwater, de leveringsplicht en zorgplicht worden duidelijk geschetst: voor de korte termijn krijgt het drinkwaterbelang daar waar nodig en onder strikte voorwaarde prioriteit, vanwege de leveringsplicht van drinkwaterbedrijven en de zorgplicht van overheden.

Schone leefomgeving

De Kamerbrief stelt dat het kabinet vervuilingsbronnen wil aanpakken. Dat begint wat ons betreft op Europees niveau door het gebruik van schadelijke stoffen te minimaliseren, zoals toepassing van PFAS. PFAS kent immers tal van blootstellingsroutes, waarvan drinkwater naar verhouding een beperkte is. Lees meer over PFAS.

Diverse drinkwaterbronnen

De Kamerbrief stelt dat het kabinet wil toewerken naar nieuwe en diverse drinkwaterbronnen om zo over voldoende drinkwaterbronnen van voldoende kwaliteit te beschikken. Dit sluit helemaal aan bij onze strategie Drinkwater voor de toekomst om van één bron naar mengbedrijf te gaan en naast het rivier-duinsysteem andere bronnen en zuiveringen tot stand te brengen. Een vorm van risicospreiding in een vaker onvoorspelbare wereld.

Naar 100 liter drinkwater per persoon per dag

Beschikbarheid is één, verbruik is twee. Dunea formuleerde begin dit jaar de ambitie om klanten te stimuleren naar 100 liter per persoon per dag in 2040. Het Rijk formuleert deze ambitie nu zelfs hoger, al in 2035. Zorgpunt is wel hoe dat doel zo snel kan worden bereikt. Het benoemde Nationale plan van aanpak vraagt actie en afspraken van veel sectoren en partijen. Zolang die afspraken er niet zijn, wordt de uitvoerbaarheid en haalbaarheid wel echt spannend.   

Nu zijn de provincies aan zet om deze punten concreet uit te werken in de gebiedsprogramma’s. De drinkwatersector zet zich vanzelfsprekend in voor een duurzame inpassing van de waterwinningen in het bodem- en watersysteem en een toekomstbestendige drinkwaterproductie.

Meer informatie lees je op het artikel Water en bodem sturend op de website van VEWIN.