Dunea aan de BAL

In gemeente Krimpenerwaard werkt Dunea aan een complexe reparatie van onze grootste transportleiding. Dit vraagt onze aandacht voor zowel de waterlevering als de natuur in de duinen.

Op 15 januari ontstond een lek aan de leiding die voorgezuiverd rivierwater vanaf Bergambacht naar onze duingebieden in Katwijk en Scheveningen brengt, om er daar drinkwater van te maken. Voor onderzoek en reparatie moest de Bergambachtleiding (BAL) - 160cm doorsnede - tijdelijk uit bedrijf worden genomen. Een flinke aanpassing voor de bedrijfsvoering, want de leveringszekerheid mag niet in gevaar komen en de duinnatuur mag geen gevolgen ondervinden. De reparatie ter plekke was echter de grootste uitdaging. 

Ligging en reparatie complex 

De leiding ligt in het dorp Berkenwoude onder een weg, langs water, op 5 meter diepte en het lek was aanvankelijk slecht bereikbaar. Daarom konden de reparatiewerkzaamheden pas beginnen na een uitvoerige planfase met veel aandacht voor veiligheid. Met een speciale robot voorzien van onderwatercamera is de situatie eerst in kaart gebracht. Al snel werd duidelijk dat het een complexe reparatie ging worden, die zorgvuldige planning maar ook spoedige uitvoering nodig had. Het lek wordt deze week van binnenuit gerepareerd door een gespecialiseerd duikteam.  

Oog voor duin en water 

Bij lekkage van een van de twee leidingen van Bergambacht naar de duinen, kan de zoetwatervoorraad in de duinen minder worden aangevuld dan normaal. Een gevolg hiervan is dat het waterpeil in de infiltratieplassen langzaam zakt. Omdat de natuur in ruste is, verwachten we geen effect op de natuur, maar dit monitoren we zorgvuldig. We verdelen het beschikbare rivierwater op zo'n manier, dat alle gebieden voldoende water houden. Plassen met hoge natuurwaarde, zoals rondom de vochtige duinvalleien, kunnen we extra water toebedelen. 

Volledig herstel 

De reparatie van de leiding wordt deze week voltooid. De infiltratieplassen in de duinen brengen we dan zo snel mogelijk weer op niveau. In Berkenwoude volgt dan nog een complexe reparatie van de weg, die schade opliep als gevolg van het gelekte water. De wegeigenaar, Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard, is naar verwachting nog enkelen weken bezig met het herstel van de wegfundering en de weg zelf. 

Multi-bronnenstrategie 

Incidenten als deze laten zien hoe belangrijk de rivierwatertransportleidingen zijn voor onze bedrijfsvoering. Om kwetsbaarheid van ons totale systeem te verminderen, bouwen we aan een multi-bronnenstrategie: hierin vergroten we de overbruggingscapaciteit in de duinen en testen we twee potentiële bronnen dichter bij huis: brak grondwater en het Valkenburgse meer. 

Meer informatie

Duiker gaat de leiding in
Duiker gaat de leiding in.