Eerste project Programma Berkheide van start

Door de snelle bevolkingsgroei in ons leveringsgebied moet Dunea op korte termijn meer drinkwater leveren. Dit combineren we met natuurherstel, maar de stikstofmaatregelen zijn strikt. Door goede samenwerking met partners is het gelukt om het eerste project op tijd in uitvoering te krijgen.

Dunea heeft drie beschermde waterwingebieden Solleveld, Meijendel en Berkheide, maar alleen duingebied Berkheide biedt voldoende ruimte binnen de provinciale vergunning om meer water te winnen. Projectenprogramma Berkheide moet ervoor zorgen dat er al in 2021 meer water kan worden gewonnen, om ook nieuwe inwoners van een eerste levensbehoefte te kunnen voorzien.
  

Win-win 

Dat juist Berkheide hard nodig is, biedt kansen voor het gebied. Werkzaamheden om de natuur te versterken kunnen nu gelijk worden uitgevoerd met noodzakelijke renovatie, onderhoud en nieuwe aanleg. En door alle werkzaamheden te combineren, worden natuur en bezoekers maar één keer verstoord.  

Stikstof 

Maar alle werkzaamheden stoten stikstof uit, zelfs die voor natuurherstel. In een kwetsbaar duingebied als Berkheide betekent dit dat er extra aandacht nodig is om de vergunningverlening zorgvuldig te laten verlopen. In nauw overleg met de Omgevingsdienst Haaglanden hebben we gezorgd voor een goede onderbouwing van noodzaak en aanpak. Daarbij hebben we gekozen de zwaarste toetsing toe te passen, namelijk de ADC-toets.  

De ADC-toets 

ADC staat voor Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie. Er zijn geen alternatieven die tot minder schade aan Natura 2000-gebieden leiden, de waterwinning is één van de in de wet vermelde ‘dwingende redenen van groot, openbaar belang’ en er worden aantoonbaar effectieve compenserende maatregelen getroffen om schade aan de natuur te voorkomen. Met deze onderbouwing kregen we de benodigde vergunning voor ‘Winning 6.2’. En zo kon Dunea na een lange aanloop, deze week starten met het werk. 

Natuurherstel 

De maatregelen voor de waterwinning combineren we met maatregelen voor natuurherstel. We verwijderen struweel waardoor er weer grijze duinen ontstaan. Dit is een gewenst habitattype langs de kust dat vooral bestaat uit droge soortrijke graslanden met laagblijvende grassen, kruiden, mossen en/of korstmossen. Voor behoud van dit habitat is het belangrijk dat er regelmatig zand instuift om het opnieuw dichtgroeien met struiken te voorkomen.  

Grenzeloos beheer 

Natuur houdt zich niet aan grenzen tussen beheerders, maar de natuurbeheerders van Nationaal Park Hollandse Duinen weten elkaar goed te vinden. Staatsbosbeheer verricht in de komende maanden natuurherstelwerkzaamheden in de directe omgeving van Winning 6.2. Hier wordt de vallei Dichte Del ingericht voor de ontwikkeling van vochtige natuur. Met de werkzaamheden rond winning 6.2 passen we de waterhuishouding zodanig aan dat dit optimaal kan gebeuren. Vanuit het gezamenlijke Groenfonds werken we samen om het project voor Winning 6.2 nauw af te stemmen op natuurherstel in de directe omgeving op het terrein dat Staatsbosbeheer beheert. 

Waterwinning 

Ook renoveren en verwijderen we een aantal onderdelen van het waternetwerk: een stelsel van bronnen, pompen, leidingen en drains waarmee het duinwater wordt gewonnen en via leidingen naar de nazuiveringsinstallaties op productielocatie Katwijk stroomt. De capaciteit van de winningen is met de jaren namelijk afgenomen.  

Ruimte voor biodiversiteit 

Om weer voldoende water te kunnen winnen, verwijderen we de verstoppende toplaag in de infiltratieplassen, herstellen we bestaande putten en boren we extra winputten. Ook leggen we een nieuwe infiltratieplas aan met natuurvriendelijke oevers. Zo krijgen zeldzame planten en diersoorten - zoals de rugstreeppad en de duinhagedis - straks meer kwalitatieve leefruimte. De nieuwe wincapaciteit is afgestemd op de gewenste natuurontwikkeling in Berkheide.
 

Duurzaam & zorgvuldig 

Om verstoring van het Natura 2000-gebied te beperken, werken we met geluidsarm materieel. We voeren de werkzaamheden duurzaam en efficiënt uit, bijvoorbeeld door het materiaal zoveel mogelijk te hergebruiken in ons eigen duingebied en zo min mogelijk af te voeren. De gebieden waar wordt gewerkt, zijn tijdelijk niet toegankelijk voor publiek. Hierdoor blijft het veilig en de hinder beperkt. Waar nodig informeren we met borden over alternatieve routes. Deelproject Winning 6.2 duurt tot maart 2021. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Spierenburg, via p.spierenburg@dunea.nl