Wim Drossaert: "2020 wordt een boeiend jaar"

"De afgelopen jaren hebben we grote veranderingen doorgevoerd in ons bedrijf”, zo opende Wim Drossaert het nieuwe jaar. “We hebben daarmee grote stappen gezet om de drinkwaterwinning voor de toekomst veilig te stellen. Op dat fundament gaan we het komende jaar verder bouwen."

Voor onze klanten

"Onze klanten zijn ons bestaansrecht en het uitgangspunt van wat we doen. We moeten niet alleen klaar staan voor de klant in het nu en heden, maar we moeten ons ook voorbereiden op wat de toekomstige klant nodig heeft. En niet alleen luisteren, maar ons echt inleven in de klant. Met klanten bedoelen we ook de recreanten die we in onze duingebieden ontvangen. Het afgelopen jaar zijn er verschillende projecten gestart om de faciliteiten voor recreanten in Meijendel te verbeteren en veel van die projecten komen dit jaar in de uitvoerende fase. Daarmee vergroten we de beleefbaarheid van het gebied."   

Natuur

"We zien dat de natuur steeds meer onder druk komt te staan. De actuele stikstofproblematiek is daar maar een enkel voorbeeld van. Juist daarom willen we onze duingebieden nog beter beschermen. Dat doen we onder andere door samenwerking met partners in Nationaal Park Hollandse Duinen. Die samenwerking krijgt steeds meer vorm. In 2020 gaan we de officiële status Nationaal Park (Nieuwe Stijl) aanvragen.

Over de relatie tussen natuur en waterwinning is meer goed nieuws te melden. Uit onderzoek is gebleken dat 20 jaar infiltratie van voorgezuiverd rivierwater geen negatieve effecten meer heeft op de vochtige duinvalleien in Meijendel. Er zijn zelfs bijzondere plantensoorten teruggekomen die we soms al meer dan honderd jaar niet hadden waargenomen. Of wat te denken van de nieuwe Duincampus, waar kinderen en hun ouders nog meer kunnen leren over de natuur en de relatie met waterwinning. We gaan het komende jaar meer inzetten op educatie, zowel op water- als natuurgebied."

Strijden voor het belang van onze bronnen

"Ook op andere fronten werken we aan draagvlak en bewustzijn rond drinkwater. Afgelopen jaar hebben we heel actief de media opgezocht om het bewustzijn rond drinkwaterbronnen te vergroten. Samen met RIWA Maas vertelden we in diverse landelijke nieuwsmedia dat de Maas, vooral in tijden van droogte, te kwetsbaar is voor verontreinigingen. En dat terwijl er 7 miljoen mensen in Nederland en België water drinken uit die rivier. Onze boodschap was helder: er moeten snel internationale afspraken komen over de verdeling van het Maaswater. Die is gehoord.

Het komende jaar zullen we blijven strijden voor het belang van onze bronnen. En tegelijk moeten we ervoor zorgen dat we minder afhankelijk worden van de Maas en de Lek. Afgelopen jaar hebben onze aandeelhouders en Raad van Commissarissen groen licht gegeven voor uitvoering van ons multi-bronnenprogramma. Daar gaan we dit jaar al mee starten. De komende 5 jaar zullen uitwijzen welke methoden van waterwinning uiteindelijk de meeste toekomst heeft. Ook gaan we versneld inzetten op het vergroten van onze zoetwatervoorraad onder de duinen om gesteld te staan in droge tijden."

Samenwerking

"We weten andere partijen ook op strategisch vlak steeds beter te vinden en zij ons. Zo hebben we de afgelopen twee jaar samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland de toekomst verkend in het project Waterbedrijven van de toekomst. In juni organiseerden we het symposium 'De Groeiende Waarde van Water' om onze bevindingen te delen en om anderen op te roepen ook na te denken over de toekomst, en vooral om te gaan handelen.  
 
Uit de belangstelling voor het symposium blijkt dat we iets hebben losgemaakt. We hebben het bewustzijn rond de groeiende waarde van water vergroot. En we hebben duidelijk gemaakt dat er meer samenwerking nodig is om aan onze maatschappelijke taken te blijven voldoen. De beweging die hieruit ontstaan is, gaat nu verder onder de naam Value4Water, waar hopelijk steeds meer partijen van binnen en buiten onze sector bij aanhaken.  
 
Beter voorbereid zijn op de toekomst betekent ook dat we onze diensten verbreden en opschalen. Zo zoeken we bijvoorbeeld samen met Stedin naar mogelijkheden om nog meer samen te werken in de uitvoering van infraprojecten. Als we onze werkzaamheden gezamenlijk plannen, voorbereiden en laten uitvoeren door dezelfde aannemers, zal het minder overlast geven aan onze klanten.

Door de toenemende druk in de ondergrond als gevolg van het van gas los bouwen en de daarmee gepaard gaande energietransitie zien we veel veranderingen op ons afkomen. Het werken in de ondergrond wordt moeilijker. We zullen vaker leidingen moeten verleggen. Kosten nemen daardoor toe. Ook de temperatuur in ons leidingnet kan stijgen. Maar dit alles biedt ook een kans, want we kunnen ook zelf een rol gaan spelen in de energietransitie. Wij kunnen namelijk warmte en koude uit drinkwater of oppervlaktewater halen en dit gebruiken als alternatieve bron van verwarming of koeling. Onze aandeelhouders zijn hier ook blij mee, dus in 2020 werken we vol energie aan de Mall of the Netherlands en nieuwbouwwijken zoals Valkenburg in Katwijk."

Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen

"Waardecreatie voor onze omgeving is een belangrijk uitgangspunt van ons MVO-beleid (2018). We leveren steeds meer een bijdrage aan een duurzame samenleving. Natuurlijk ook door onze eigen processen te verduurzamen. We zijn bijvoorbeeld ons energieverbruik aan het vergroenen, maken ons wagenpark CO2 vrij en verduurzamen de catering.

Maar we leveren ook een bijdrage aan de sustainable development goals in Kenia en Mozambique, waar we vol trots meewerken aan het beschikbaar maken van veilig drinkwater voor meer mensen. Onze MVO-doelen worden straks geïntegreerd in de nieuwe bedrijfsstrategie. Daarin gaan we onze kern van water en natuur verder versterken, om van daaruit meerwaarde te creëren voor onze omgeving. Doet u mee? Graag maken wij met u een goede start voor de rest van een mooie toekomst!"  

Wim Drossaert

Verder lezen over…