Dunea ondertekent intentieverklaring COASTAR

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, kennisinstituten en anderen bedrijven, hebben zich voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Ook Dunea ondertekende op 18 mei de intentieverklaring tijdens een conferentie in Scheveningen.

COASTAR (Coastal Aquifer Storage and Recovery) is een innovatieve oplossing om zoetwater tijdelijk in de diepere ondergrond op te slaan en later te benutten. De Nederlandse delta is dichtbevolkt en zeer geïndustrialiseerd. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater maken zoetwater steeds schaarser. Tegelijkertijd zijn er vaker perioden met veel neerslag. Al dat regenwater zou een oplossing kunnen bieden voor de zoetwaterschaarste, maar bovengrondse opslag van regenwater vergt te veel kostbare vierkante meters grond.

Met COASTAR kan ook brak grondwater worden gewonnen. Dit kan leiden tot minder verzilting en mogelijk tot een extra bron voor de bereiding van drinkwater. COASTAR is voor Dunea een mooie innovatie, die past in haar zoektocht naar extra zoetwaterbronnen. Dit is nodig om de groeiende bevolking van Zuid-Holland ook in de toekomst van lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen voorzien.

Van bewezen concept naar grootschalige realisatie

De afgelopen jaren heeft een breed consortium van marktpartijen, onderzoeksinstellingen en overheden zich ingezet voor de ontwikkeling en uitwerking van COASTAR. Het initiatief hiervoor komt van Allied Waters, een publiek/private samenwerking gericht op het vertalen van wetenschap naar de markt, de kennisinstituten Deltares en KWR en internationaal adviesbureau Arcadis. De eerste verkennende onderzoeksfase is mede gefinancierd door de Topsector Water en werd afgesloten met de conferentie in Scheveningen. Daar lieten de initiatiefnemers uitgewerkte praktijkvoorbeelden zien waarin COASTAR kan bijdragen aan het oplossen van (zoet)watervraagstukken in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Vanaf nu willen zij samen met andere partijen kijken naar verdere realisatiemogelijkheden en grootschalige toepassingen in Zuid-Holland en daarbuiten.

Meer weten?

De ontwikkelingen kunt u volgen op de website van COASTAR.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ans Groenewegen, a.groenewegen@dunea.nl.