BLEIZO-zaak: Dunea deels in het gelijk gesteld

De Raad van State heeft op 16 mei uitspraak gedaan in de BLEIZO-zaak. Dunea had deze zaak aangespannen tegen de gemeente Lansingerland, omdat zij een omgevingsvergunning hadden verleend voor aanpassing van het spoorstation. De besluiten van de gemeente zijn vernietigd, maar Dunea kan geen kosten verhalen bij Lansingerland. De Raad verwijst voor nadeelcompensatie naar ProRail.

“Wij zijn tevreden met de uitspraak van de Raad van State, als het gaat om het vernietigen van de besluiten van de gemeente,” zo stelt Wim Drossaert, directeur van Dunea. De Raad erkent dat de besluitvorming van de gemeente Lansingerland op onderdelen onzorgvuldig was en dat dit de drinkwaterbelangen van 1,3 miljoen klanten van Dunea raakt. Dunea heeft door het toestaan van de bouw van het spoorstation ingrijpende maatregelen moeten treffen voor het veiligstellen van haar grote transportleidingen. Dat zijn vitale transportleidingen die noodzakelijk zijn voor continue aanvoer van rivierwater voor de drinkwatervoorziening. Het moeten veiligstellen van de transportleidingen heeft hoge kosten met zich meegebracht. Dat is naar het oordeel van de Raad van State door de gemeente tot twee keer toe niet afdoende meegewogen binnen de verleende omgevingsvergunning.

Door deze procedure is het drinkwaterbelang onder de aandacht gebracht en erkend door de Raad van State. Drossaert: “We betreuren het echter wel dat de Raad van State de gevolgen van het besluit van de gemeente in stand laat en de kosten aan de transportleiding niet hoeft te vergoeden. Het gaat om hoge kosten voor de gedwongen aanpassing van een essentiële transportleiding. We hadden graag eerder aan tafel gezeten. Dan was de impact vooraf bekend geweest en had Dunea kunnen helpen betere alternatieven te vinden. Nu bleek dat niet meer mogelijk.”

“In de uitspraak wordt overwogen dat voor Dunea de weg openstaat voor nadeelcompensatie door ProRail, als directe veroorzaker. We vinden het spijtig dat hiermee de zaak nog niet is afgedaan. We beraden ons op de mogelijkheden want we blijven strijden voor de belangen van onze drinkwaterklanten. Die moeten niet via hun waterrekening betalen voor een spoorwegstation,” aldus Wim Drossaert.

Staat er een groot project op stapel in uw gemeente? Denk aan de ondergrond en betrek ons en andere infrapartijen tijdig! Neem hiervoor contact op met Mark Janssen Lok, m.Janssenlok@dunea.nl.