Toekomstbestendige bluswatervoorziening

Hoe zorgen we de komende 20 jaar voor adequate levering van bluswater ten behoeve van brandbestrijding? Op initiatief van de Veiligheidsregio Hollands Midden buigen de brandweer, gemeenten en drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen zich over die vraag.

De afgelopen jaren hebben meerdere partijen wijzigingen in beleid doorgevoerd die effect hebben op de bluswatervoorziening voor de brandweer. Omdat we allemaal een rol in de bluswatervoorziening hebben is het logisch samen te werken aan een strategie die toekomstbestendig is en in balans met ieders belangen.
Voor alle betrokken partijen is het de eerste keer dat in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een dergelijk project. Omdat we in openheid met elkaar dit project oppakken, sturen we niet op de uitkomst en is nog onbekend hoe die toekomstbestendige bluswatervoorziening er uit komt te zien.

Drinkwaterkwaliteit en -beschikbaarheid

Dunea is blij met dit initiatief. We vinden het belangrijk om een efficiënte en effectieve brandkranenpopulatie in het drinkwaternet te faciliteren. Omdat in het project wordt gezocht naar een maatschappelijk optimum om te komen tot een toekomst vaste, effectieve en betaalbare bluswatervoorziening, past dit ook in ’het beleid van Dunea voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dunea brengt in het project haar expertise in over de beschikbaarheid van drinkwater als blusmiddel. De brandkranen leveren dit water. Door actief deel te nemen, laten we onze belangen en behoeften meewegen in de integrale afweging. Dat is belangrijk om risico’s voor het drinkwater te beperken, zoals risico’s op het gebied van leveringszekerheid, drinkwaterkwaliteit en financiële risico’s.

Bluswaterbronnen

Naast drinkwater via brandkranen heeft de brandweer een scala aan bluswaterbronnen, waaronder ook de tankautospuiten en open water. In dit project worden deze mogelijkheden op een rij gezet en zal een afweging gemaakt worden om tot de meest gunstige combinatie van voorzieningen te komen.

Planning

Het project doorloopt vijf fasen. In de eerste fase hebben we de behoeften, belangen en mogelijkheden van alle partijen inzichtelijk gemaakt. Ook zijn de wettelijke kaders en financiën beschreven. In de tweede fase zijn mogelijke bluswaterbronnen in beeld gebracht en beoordelingscriteria vastgesteld. Op dit moment zijn we in de derde fase, waarin we de combinaties van bluswaterbronnen onderzoeken en beoordelingscriteria toepassen. Hierin zal ook meegenomen worden of de combinatie voor alle partijen haalbaar is. In de laatste twee fasen van het project zullen de bestuurlijke besluitvorming en het opstellen van een implementatieplan als belangrijkste activiteiten uitgevoerd worden. We verwachten dat in 2018 de implementatie zal plaatsvinden.
 
U kunt voor meer informatie contact opnemen met Marin Oosterhuis.