Werkconferentie omgevingsvisies

Bij de ontwikkeling van (gemeentelijke) omgevingsvisies denkt Dunea graag mee over thema’s als grondwater, klimaatadaptatie, de ondergrond, ecologie en dergelijke. Om de samenwerking met aandeelhoudende gemeenten verder vorm te geven, organiseren we op 14 juni de werkconferentie ‘Inspiratie voor je Omgevingsvisie’.

Op lokaal niveau zijn vele gemeenten inmiddels aan de slag met omgevingsvisies als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet 2019. Soms alleen, soms in clusters. Maar allen met de focus om een samenhangende blik op de fysieke omgeving naar 2040 toe te ontwikkelen. Omgevingsmanager Ans Groenewegen: “Grote thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en leefbaarheid liggen als paraplu boven de lokale opgaven. En onze drinkwater- en natuurbelangen lopen hier dwars doorheen. Het is belangrijk dat die goed in het vizier zijn. Want inefficiency ligt op de loer, net als het onvoldoende benutten van drinkwaterinnovaties en hogere maatschappelijke kosten als gevolg van bijvoorbeeld verleggingen.”

Vandaar dat Dunea op 14 juni een werkconferentie organiseert. Programmamanagers Omgevingswet van aandeelhoudende gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten in ons leveringsgebied ontvangen allen een uitnodiging voor de werkconferentie. Er zijn tien Dunea-experts beschikbaar om kennis en kaartmateriaal te leveren of anderszins bij te dragen aan omgevingsvisies.

Water en bodem

Dat Dunea een bijdrage kan leveren, bleek al eerder uit de kennisuitwisseling met de werkgroep Grensoverschrijdende Thema’s, bestaande uit acht gemeenten, provincie Zuid-Holland, GGD, Milieudiensten en het Hoogheemraadschap van Delfland. Ans Groenewegen: “We hebben hen een kijkje achter de Dunea-coulissen gegeven en experts hun verhaal laten doen. Dat heeft al veel inzicht gegeven, zo vertelden de deelnemers. Partijen hadden niet eerder zo duidelijk de link gelegd tussen verstedelijking en (grond)water; water en bodem zijn eigenlijk de startpunten voor de inrichting van de bovengrond.”

Meer weten? Neem dan gerust contact op: a.groenewegen@dunea.nl.