Drinkwater in de toekomst

Ons drinkwater is van goede kwaliteit en dat willen we graag zo houden! Maar we halen het van ver en dat is kwetsbaar. Dunea verkent dit jaar zoetwaterbronnen dichter bij huis om te weten wat de mogelijkheden zijn voor onze drinkwaterproductie in de toekomst. Deze kennis zal bijdragen aan een robuuste bronnenvisie en ons helpen bij grote investeringsbeslissingen.

De Afgedamde Maas is onze voorkeursbron, de Lek onze reservebron. Maar beide rivieren zitten aan hetzelfde voorzuiveringsstation en het water gaat door dezelfde leidingen naar onze duinen. Dat is kwetsbaar, evenals de waterkwaliteit van de bronnen. Door de klimaatverandering komen er vaker maanden met weinig neerslag. Minder ‘verdunning’ met regen kan kwaliteitsproblemen geven op de Afgedamde Maas. Voor de Lek geldt dat die gevoelig is voor zoutproblemen. Kortom: de behoefte aan risicospreiding groeit, vandaar de zoektocht naar 'een derde bron'.

Verkenning kringloopsluiting

Eén van de mogelijke nieuwe bronnen is in beheer bij onze waterketenpartners. In het project 'Verkenning Kringloopsluiting' heeft Dunea samen met de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en Evides Waterbedrijf onlangs de mogelijkheden verkend om de waterkringloop te sluiten. Wat zou ervoor nodig zijn om gezuiverd afvalwater te gebruiken als bron voor duinwater, om uiteindelijk drinkwater van maken? Alle partijen willen een duurzame waterketen realiseren en verkennen daartoe innovatieve oplossingen.

Quickscan op vijf thema's

Deze gezamenlijke verkenning past ook bij de doelstellingen van het bestuursakkoord water, waarin partijen in de waterketen samenwerken aan doelmatige oplossingen voor een toekomstbestendig watersysteem. In het project 'Verkenning Kringloopsluiting' is in vijf verschillende themagroepen kennis vergaard over beschikbaarheid bron, benodigde zuiveringstechnieken en infrastructuur, impact op omgeving en bedrijfsvoering, klantperceptie en economische overwegingen. Conclusie van het onderzoek: het lijkt technisch echt mogelijk om de waterkringloop te verkorten.

En nu?

Of gezuiverd effluent over 20 jaar daadwerkelijk tot één van de zoetwaterbronnen van Dunea gaat behoren, hangt nog van veel factoren af. De studie Verkenning Kringloopsluiting maakt deel uit van een brede verkenning naar waterbronnen voor de toekomst. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor de waterkwaliteit van de Lek en de Afgedamde Maas. Uiteindelijk zal Dunea op basis van een nieuwe bronnenvisie een keuze maken waarmee lekker en betrouwbaar drinkwater ook in de toekomst kan worden gegarandeerd.

Aardige puzzel...

Ook de andere partijen hebben meer ijzers in het vuur. Hoogheemraadschap Delfland onderzoekt nuttige toepassingen voor het gezuiverde effluent van hun afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's). Het is immers zonde om zoet afvalwater schoon te maken en vervolgens op de zoute zee te lozen. Rijnland bereidt zich voor op een extra zuiveringsstap en zou een hoogwaardiger toepassing dan ‘lozing in het eigen watersysteem’ ook logischer vinden. De impact op de totale waterbalans moet daarbij niet uit het oog worden verloren. Als effluent van AWZI’s het oppervlaktewater niet meer aanvult, is er in de zomer extra water van buitenaf nodig dat niet te zout is. Evides Waterbedrijf, net als Dunea afhankelijk van de Maas als bron, wil graag samen kennis vergaren om de drinkwatervoorziening in de toekomst te borgen.

Er zal nog veel onderzocht moeten worden voordat deze puzzelstukjes gaan passen. We zijn dan misschien nog lang niet bij een besluit, maar we zijn trots op de vergaarde kennis en samenwerking. Meer weten? Neemt u dan contact op met programmamanager Bronnenvisie Gertjan Zwolsman.