Schone bron voor veilig drinkwater

De uitstoot van de stof GenX en het effect daarvan op waterkwaliteit en de leefomgeving blijft onderwerp van gesprek. Begrijpelijk, want elke ongewenste stof in drinkwater is er een te veel.

Daarom monitort Dunea de kwaliteit van uw drinkwater nauwgezet en strijden wij voor schone bronnen. Het drinkwater is nu veilig, maar moet dat ook blijven in de toekomst.

Vorige week berichtten we over de gemeten minieme concentraties GenX in onze bron en drinkwater. Ondanks dat het water nog steeds veilig is om te drinken, zijn er veel vragen waarop we hieronder zo goed mogelijk antwoord zullen proberen te geven.

Hoe staat Dunea tegenover GenX?

Hoewel de concentratie GenX in onze bron en drinkwater uiterst klein is, en ver onder de veiligheidsnorm, zijn we er uiteraard niet blij mee. Dunea staat voor goed en betrouwbaar drinkwater voor onze klanten - nu en in de toekomst. Daar zijn schone bronnen voor nodig. Daarom blijft het van het grootste belang dat er zo min mogelijk verontreinigingen, door onder andere lozingen en uitstoot van stoffen, in het oppervlaktewater terechtkomen. Immers, wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit worden gezuiverd. We houden de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas en ons drinkwater voortdurend in de gaten en zoeken actief de samenwerking met alle partijen die daaraan kunnen bijdragen: toezichthouders, landbouw én industrie. Wij zijn daarom blij met het landelijke onderzoek van RIVM naar GenX en met de politieke belangstelling voor schoon drinkwater en drinkwaterbronnen.

Wat is GenX?

GenX is een fluorverbinding en wordt gebruik voor de productie van Teflon, bekend van de anti-aanbaklaag in pannen. Het wordt door sommige industrieën uitgestoten in water en lucht. Deze stoffen verspreiden zich op die manier in het milieu. Zo ook in de bron die Dunea gebruikt voor het maken van drinkwater, de Afgedamde Maas.

Is het water veilig om te drinken?

De concentraties GenX in onze bron en drinkwater zijn 30x lager dan de richtwaarde voor veilig drinkwater van de overheid. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stelt: als u levenslang 2 liter drinkwater per dag drinkt, zijn er bij een concentratie van 150 nanogram per liter geen gezondheidseffecten te verwachten. Bij Dunea meten we 30x minder. Het drinkwater voldoet daarmee ruim aan de richtwaarde voor GenX. RIVM over GenX en gezondheid. Een nanogram is vergelijkbaar met een miljoenste deel van een paar korreltjes suiker.
Het is belangrijk dat GenX ruim onder die richtwaarde blijft, want het is een zeer moeilijk verwijderbare stof. Je kunt het helaas niet uit water halen door het te koken of te filteren en het passeert zelfs onze robuuste zuivering. Daarom is het zo belangrijk dat het zo min mogelijk in het milieu komt. Dunea wil er zeker van zijn dat het drinkwater voor jong en oud veilig blijft en blijft de drinkwaterkwaliteit nauwgezet monitoren.

Hoe controleert Dunea de waterkwaliteit?

Het water van onze bron, de Afgedamde Maas, wordt continu gecontroleerd. Gedurende het gehele zuiveringsproces, in het distributienet en bij klanten thuis neemt Dunea monsters om de kwaliteit van het drinkwater te toetsen aan de normen. Om de GenX-vervuiling in de gaten te houden, doen we extra metingen en laten de watermonsters onderzoeken door een onafhankelijk en specialistisch laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hoe lang meet Dunea al op dit soort stoffen?

Dunea monitort de waterkwaliteit van bron tot kraan naast veel wettelijke parameters ook al tientallen jaren op zogenaamde ‘opkomende stoffen’. Als een waarde piekt, gaan we gericht meten. GenX viel door de minieme concentratie niet op (geen piek), maar naar aanleiding van de lozing door Chemours in april van dit jaar, zijn we specifiek gaan meten.

Wat zit er nog meer in m’n drinkwater?

Drinkwater bevat een heel scala aan mineralen en elementen. De kwaliteitseisen waaraan drinkwater moet voldoen, zijn vastgelegd in de wet. Voor een groot aantal stoffen is de maximale toegestane concentratie beschreven die in het drinkwater aanwezig mag zijn. Deze normen vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie laat zich hierbij adviseren door deskundigen zoals de Gezondheidsraad. Wij laten ons water continu toetsen aan de normen. De periodieke kwaliteitsrapporten over het drinkwater van onze productielocaties Katwijk, Monster en Scheveningen, zijn online beschikbaar.

Waarom komt het nu in de media?

Vorige week publiceerden wij wat er bij Dunea is gemeten. Dit deden wij in navolging van eerdere publicaties over metingen in de Rotterdamse regio. Door een aantal publicaties is er nu opnieuw aandacht voor GenX.