Samen sterker voor water en natuur

De opgaven waaraan Dunea werkt, staan niet op zichzelf. Daarom werken we samen: in Nationaal Park-verband aan uitdagingen in en rond onze natuurgebieden en in Collectief Natuurinclusief aan wateropgaven zoals klimaatadaptatie, waterveiligheid, wateroverlast, beschikbaarheid van zoet water, drinkwater en waterkwaliteit.

Nationaal Park Hollandse Duinen: gedachtengoed verspreidt zich

Dit voorjaar ondertekenden de gemeenten Westland, Katwijk, Wassenaar, Noordwijk en Rotterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland, de meerjarige samenwerkingsovereenkomst met stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. Samen gaan we het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren opnieuw samenstellen.

Ook haken er dit jaar meer partners aan bij de campagne Samen zorgen voor NPHD. De uitingen hiervan zijn in 2024 dus in meer gebieden van Hollandse Duinen te zien. Zo attenderen we samen onze inwoners en bezoekers, op welke rol zij hebben bij de bescherming van waardevolle natuurgebieden.

Collectief Natuurinclusief: water is de motor

Natuurinclusief werken reikt, net als de natuur zelf, voorbij grenzen van domeinen en sectoren, publiek en privaat, inwoners en omgeving. In Collectief Natuurinclusief werken groene koplopers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, kennisinstellingen, jongeren en overheden samen aan de transitie naar een natuurinclusieve samenleving. Omdat initiatieven in deze transitie belangrijk zijn, maar vaak versnipperd, biedt het collectief samenhang en daadkracht.

Wim Drossaert zet zich sinds begin 2023 in voor deze transitie, samen met acht andere bestuurders. Waterschappen en drinkwaterbedrijven steunen deze beweging omdat water en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een schoon en robuust watersysteem is nodig voor gezonde natuur en andersom draagt natuurinclusieve inrichting bij aan goede waterkwaliteit en een klimaatrobuust watersysteem.

De watersector helpt dan ook graag mee aan het vervolg van de agenda om te kijken hoe de doelen zoveel mogelijk te integreren in lopende plannen voor een toekomstgerichte leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is dat inrichting en gebruik aansluiten bij de draagkracht van het water- en bodemsysteem. Dat levert direct winst op voor de natuur. In een video vertellen Wim Drossaert en Els Otterman, Hoogheemraad Stichtse Rijnlanden waaraan het collectief werkt. Kijk op Natuurinclusief Waterbeheer: Sleutel tot Duurzaam Nederland — Collectief Natuurinclusie.

Contactpersoon natuur: Peter Spierenburg