Drinkwater voor de Toekomst-projecten van start!

Acht gerenommeerde ingenieursbureaus gaan Dunea helpen bij het concretiseren van alle plannen om ook in de toekomst iedereen drinkwater te kunnen blijven leveren. In een raamovereenkomst leveren ze in vier groepen multidisciplinaire ontwerp- en adviesdiensten. Op 5 maart werd dit symbolisch bekrachtigd, tijdens een gezamenlijke proefrit op één fiets.

Dunea moet meer drinkwater kunnen leveren vanwege de snelgroeiende bevolking in de regio, moet langere perioden van droogte kunnen overbruggen, moet rekening houden met vervuiling van drinkwaterbronnen en loopt tegen de grenzen aan van haar huidige zuiveringssysteem. Het strategische programma Drinkwater voor de Toekomst is erop gericht deze uitdagingen onder controle te krijgen en zo de kwantiteit, kwaliteit en continuïteit van drinkwaterlevering te borgen, samen met de bescherming van de waardevolle duinen.

Bijzondere samenwerking

De ondertekening vormt de start van een meerjarige samenwerking waarin alle partijen groeien van de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie naar partners die optimaal samenwerken om de opgave van Dunea te realiseren. Door projecten in consensus te verdelen, verliezen we geen tijd met eindeloze aanbestedingen”, verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Zo gaan we slimmer om met de schaarse technische capaciteit, zowel bij ons als bij onze partners. We moeten daarbij oog hebben voor opleiding en ontwikkeling. Partijen moeten elkaars expertise gaan benutten en kennis delen, zowel onderling als met ons.

De eerste ronde

De eerste werken zijn al verdeeld. Het gaat om zowel werk voor de realisatie van nieuwe bronnen en zuiveringen, als voor het huidige systeem. Ingenieursbureaus IV en Arcadis gaan aan de slag met schetsontwerpen van de alternatieven voor nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken, waarvan er uiteindelijk één zal worden gerealiseerd naast het huidige systeem voor drinkwaterproductie. Ook doen ze alle onderzoeken voor beoordeling van de effecten van die nieuwe systemen en ze stellen de 1e fase op van het Milieu Effect Rapport.

 

Pompen, installaties, bergingen

Het huidige systeem wordt op een aantal punten versterkt. Onder de naam ‘Waterdicht’ zullen Witteveen & Bos, RH/DHV en Antea Group uitwerken hoe alle pompen te vervangen tussen voorzuiveringslocatie Bergambacht en de waterwingebieden in de duinen. Bilfinger Tebodin gaat zich ontfermen over de vernieuwing van de poederkoolinstallatie op productielocatie Katwijk. Deze heeft het zwaar gekregen door de extra hoge doseringen die nodig zijn om zo veel mogelijk PFAS af te vangen in de zuivering. Sweco en Tauw richten zich als eerste op uitbreiding van de opslagcapaciteit, zoals de uitbreiding van een reinwaterberging in Zoetermeer.

Stap voor stap

Dunea is blij dat deze eerste stap nu is gezet. Drossaert: “Elke zomer is het spannender of we wel voldoende drinkwater hebben voor iedereen. Die zorg blijft totdat we de juiste vergunningen in handen hebben. Maar concretisering van onze plannen samen met deze partners is absoluut een mooie stap om de monsteropgave stukje bij beetje kleiner te maken.”

Contactpersoon: Eric van Can

Nieuwe bronnen en zuiveringslocaties - dit jaar kiezen we!

Na de publicatie van het NRD-variantenrapport in juni 2023, zit het programma Drinkwatervoorziening van de Toekomst 2030-2040 nu midden in de onderzoeksfase voor het MER. Het team van Dunea en Iv-water/ARCADIS doet nu onderzoek naar milieueffecten, zoals waterbeschikbaarheid, oppervlaktewaterkwaliteit, archeologie, natuur, ruimtebeslag, maar ook naar duurzaamheid en kosten. Ook loopt er een maatschappelijke kosten-batenanalyse. In juni, als de resultaten van alle lopende onderzoeken beschikbaar zijn, start het besluitvormingsproces voor het voorkeursalternatief. 

Het proces

Net als in de eerdere fasen is er ook dit jaar weer een intensief participatieproces met zowel overheden als maatschappelijke organisaties. De zoektocht van Dunea naar nieuwe drinkwaterbronnen en locaties voor zuivering en leidingwerk raakt immers heel veel andere partners in de regio. En omdat we richting besluitvorming gaan, is die participatie dit jaar extra belangrijk. Het besluitvormingsproces proces doorlopen we in drie fasen: we starten met een beeldvormende fase, daarna volgt oordeelvorming en eind dit jaar ook besluitvorming. Uiteindelijk kiest het Bestuurlijk Overleg Drinkwater voor de Toekomst met daarin alle potentiële Bevoegde Gezagen onder leiding van de provincie Zuid-Holland - samen met Dunea - het Voorkeursalternatief. Dan wordt duidelijk uit welke bronnen en zuiveringslocaties het Drinkwater voor de Toekomst straks – naast de huidige - nog meer vandaan komtMeer informatie over het programma? Kijk op onze pagina Drinkwater voor de toekomst.

Contactpersoon: Willemijn Bouland

 

Ondertekenaars drinkwater voor de toekomstprojecten

Ondertekenaars drinkwater voor de toekomstprojecten

Ondertekenaars drinkwater voor de toekomstprojecten