RLI: 'Actie dringend nodig voor KRW-doelen'

Zoals het nu gaat worden ook na 2027 de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de kwaliteit en de kwantiteit van drinkwater, niet gehaald en de gevolgen daarvan zijn vergelijkbaar met de stikstofcrisis. Dat oordeelde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Zij kwamen met vijf aanbevelingen om het tij te keren. Zit hierin handelingsperspectief voor uw organisatie?

Op 11 mei bood de RLI het rapport ‘Goed water, goed geregeld’ aan aan een aantal ministeries met daarin een stevige conclusie: met het huidige Nederlandse beleid worden de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald in 2027 en zonder aanscherping van het huidige beleid, ook niet daarna. Ze zijn bedoeld om de kwaliteit van het Nederlandse grondwater en oppervlaktewater (rivieren, sloten, kanalen en meren) te beschermen. Dit bepaalt mede de kwaliteit van vers voedsel en ons drinkwater. 

Aanbevelingen om de doelen wél te halen 

De Raad stelt dat het beleid moet worden aangescherpt en doet daarvoor vijf aanbevelingen. Zo moeten de algemene regels voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en het lozen van gevaarlijke stoffen worden aangescherpt. Ook moeten waterschappen verplicht worden om rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren. Daarnaast adviseert de RLI om alle grond- en oppervlaktewateronttrekkingen vergunningplichtig te maken in gebieden waar risico op watertekort bestaat. Al die maatregelen moeten snel worden ingevoerd en het effect van lopend beleid én van de voorgestelde maatregelen moeten worden doorgerekend en worden aangevuld als nodig. 

De spijker op zijn kop 

Dunea is het volmondig eens met de aanbevelingen. "De inhoud van het rapport verrast ons niet, maar slaat wel de spijker op de kop.” verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Er moet veel meer gebeuren om onze drinkwaterbronnen te beschermen en dat roepen we al heel lang. We zien steeds meer en nieuwe vervuilende stoffen in rivieren terecht komen. Tijdens langere periodes van droogte en bij lage waterstanden neemt de concentratie van die stoffen bij onze innamepunten toe. Dat vraagt om steeds méér zuivering, terwijl de KRW juist voorschrijft dat de kwaliteit van bronnen zo goed moet zijn, dat er minder zuivering nodig is. Dat klopt natuurlijk niet.”

Van intentie naar actie

Drossaert: “We zien dat alle betrokken partijen de beste intenties hebben, maar die moeten nu echt worden omgezet naar concrete acties om onze bronnen voor drinkwater te beschermen. De aanpak van vervuiling via directe en indirecte lozingen voorop. Hebben alle organisaties in het stromingsgebied van de Maas en de Lek vergunningen voor wat ze lozen? En zijn die actueel? Daar begint het mee. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit."