Naar 20% besparing in 2035

Dunea timmert stevig aan de weg om naar ‘minder meer’ te komen: bewust & duurzaam watergebruik helpt (hopelijk) om de vraag tot 2030 bij te benen en we kunnen dan langer vooruit met de capaciteit die we moeten bouwen. Gelukkig komt er versterking vanuit het Rijk. Naast een beschikbaarheidsplan is het nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing nu flink onderweg!

Er dreigt een tekort aan drinkwater. Met 900.000 nieuwbouwwoningen in aantocht, vervuiling van bronnen voor drinkwater, klimaatverandering en ruimtegebrek, moeten drinkwaterbedrijven alle zeilen bijzetten om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Zeker in droge zomers dreigen de voorraden uitgeput te raken.  

In het nationaal plan van aanpak worden maatregelen uitgewerkt om het doel te bereiken van 20% besparing op drinkwatergebruik in 2035. Dat kondigde demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat begin dit jaar aan naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Water en Bodem Sturend’.  

De afgelopen maanden is onder leiding van het ministerie van IenW, door een brede groep partijen (drinkwaterbedrijven, provincies, Recron, VEMW, Techniek Nederland, MilieuCentraal e.a.) gewerkt aan een nationaal plan van aanpak om deze ambitie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Er is bij elkaar gelegd wat er al is en besproken wat er nodig is om tot een goede, brede, evenwichtige aanpak te komen, zonder dat er onbedoelde neveneffecten ontstaan, het zogenaamde waterbedeffect.  

Dunea zat aan tafel en heeft haar kennis en ervaring ingebracht. Als drinkwaterbedrijf met een leveringsplicht kennen wij de grenzen van wat wij alleen of met regionale partners kunnen bereiken. Dit is als bij de energietransitie: besparen en vernieuwen. En dat werkt alleen als iedereen een taak krijgt en je bij aanvang zo veel mogelijk mensen aan boord hebt.  

Watergebruik

Tien Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren jaarlijks zo’n 1,1 miljard kuub water via het drinkwaternet; dit is slechts 7% van het totale waterverbruik. In 2020 waren huishoudens verantwoordelijk voor 74% van het totale drinkwatergebruik in Nederland. Bij Dunea is dit meer omdat er bijna geen industrie is gevestigd ons leveringsgebied. 

In huis

Volgens de laatste cijfers gebruikt één persoon gemiddeld 128 liter drinkwater per dag. Hiervan wordt circa 36% gebruikt voor de douche, 24% voor toiletspoeling en 13% voor de wasmachine. Het resterende deel betreft gebruik van drinkwater voor onder meer de afwas, bad, voedselbereiding en de tuin. 

Alleen met het instrument gedragsbeïnvloeding is 20% besparing niet haalbaar, zo stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor structurele besparing moet gedrag worden ondersteund met techniek, zoals met waterbesparende apparaten. Ook wordt gekeken naar financiële (subsidies, beprijzing) en regulerende (verplichtingen) instrumenten.  

Meer ingrijpende maatregelen vragen om ruimte en fysieke aanpassingen aan leidinginfrastructuur, woonruimten of private percelen (regenwater, recycling huishoudwater, vacuümriolering). Het ligt meer voor de hand om die in nieuwbouw toe te passen. Aan regenwater en hergebruik van afvalwater in huis kleven echter nog gezondheidsrisico's voor bewoners en andere gebruikers van het drinkwaternet. Daarom is Dunea nog geen voorstander van toepassing ervan in woningen. Op onze website staat een overzicht met oplossingen voor huishoudelijke en zakelijke watergebruikers.   

Na bestuurlijk akkoord op het plan, worden in 2024 de eerste acties opgepakt. Een gedragscampagne gericht op watergebruik thuis, zal hier waarschijnlijk het eerst zichtbare van zijn.