Bron én infrastructuur vragen bescherming

De belangrijkste bron voor Dunea’s drinkwater is de Afgedamde Maas. Ook in de toekomst zal het meeste drinkwater beginnen als rivierwater. Maar wat als een deel van het proces ligt in een gebied met een hoog overstromingsrisico? Ook daarvoor is bewustwording bij stakeholders noodzakelijk.

Overstromingsrisico Bergambacht 

Drinkwaterbedrijven zijn bijzondere ingezetenen voor beheerders van rivieren en ander oppervlaktewater. Dat drinkwaterbedrijven droge voeten houden, is van belang voor de volksgezondheid en leefbaarheid van de gebieden waar zij leveren.  

Zo is er een dijk langs de rivier de Lek, ter hoogte van Bergambacht. Bij doorbraak zal, behalve de impact voor inwoners ter plekke, bij 1,5 miljoen mensen elders in Zuid-Holland het drinkwater uit de kraan binnen enkele weken stoppen. Als Dunea's locatie Bergambacht onderloopt, evenals het naastgelegen pompstation van drinkwaterbedrijf Oasen, dan is levering van rivierwater naar de duinen voor lange tijd onmogelijk. Bij gebrek aan zoet grondwater langs de kust, brengt dit de drinkwaterproductie in gevaar. Dit is een bovenregionaal gevolg van nationaal belang. 

‘Geen prio’

Het naar voren halen (prioriteren) van de dijkversterking van dijktraject 15-2 in de programmering, blijft echter problematisch. Dit ondanks dat onze toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, de overstroming van Bergambacht ook ziet als het grootste risico voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening vanuit Dunea. 

Als deze vorm van preventie niet werkt, is Dunea gedwongen om de focus te verschuiven naar gevolgbeperking en crisisbeheersing. Uiteraard spreken wij systeemverantwoordelijke IenW aan voor de waterveiligheid én de drinkwatervoorziening in Nederland. Daarnaast verkennen we risicobeheersing in samenwerking met gebiedspartners als Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard, de veiligheidsregio Hollands Midden en Oasen. 

De Maas kan en moet schoner! 

Al decennialang mobiliseren we partijen die veel meer invloed hebben op de kwaliteit van de (Afgedamde) Maas dan wij. In de Schone Maaswaterketen (SMWK) verbeteren Dunea, Evides en WML de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied samen met waterschappen en overheden. Opsporing van vervuilingsbronnen is uiteraard een speerpunt.  

Vervuilers opsporen 

De ‘Atlas voor een Schone Maas’ is een concreet product van de samenwerking. Het geeft inzicht over het Maasstroomgebied, de waterkwaliteit, herkomst van verontreinigingen en acties om het Maasstroomgebied schoner te maken. Bij een verontreiniging is het voor de drinkwaterproductie essentieel om zo snel, zo veel mogelijk inzicht te hebben. En dat partners elkaar helpen. Maar, vervuiling voorkomen door passende vergunningen en controles, is altijd beter. Immers, wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. 

Vlogs 

Bekijk de vlogs om kennis te maken met de partners en ieders inzet voor een schone Maas: