Dunea in gesprek over aanvullend drinkwatersysteem

Klimaatverandering en bevolkingsgroei maken het nodig dat Dunea meer drinkwater moet produceren. Dit kan deels uit het bestaande systeem van rivieren en duinen, maar voor de periode ná 2030 is een nieuw, aanvullend drinkwatersysteem nodig. Een m.e.r.-procedure is opgestart om ruimte en vergunningen te krijgen voor nieuwe bronnen en zuiveringen buiten de duinen. De eerste stap, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is vandaag formeel gepubliceerd.

“De vraag naar drinkwater in ons leveringsgebied groeit door een sterk groeiende bevolking, verklaart directeur Wim Drossaert. “Tegelijk zorgt klimaatverandering voor langere perioden van droogte en staat de waterkwaliteit van bronnen voor drinkwater onder druk door de opkomst van nieuwe vervuilende stoffen. Door water van nieuwe bronnen te zuiveren met membraantechnologie en te mengen met drinkwater uit ons huidige systeem, kunnen we blijven zorgen voor voldoende water, van goede kwaliteit en continuïteit van levering.”

NRD en m.e.r.-procedure 

De m.e.r.-procedure richt zich op de ruimtelijke inpassing van winning uit nieuwe bronnen, installaties en transportinfrastructuur voor dit nieuwe systeem. De NRD vormt de eerste stap en geeft de kaders weer voor de zoektocht naar uitbreiding van de drinkwatervoorziening. De NRD ligt ter inzage van 28 juni tot en met 22 augustus 2022. Tijdens deze periode kan iedereen reageren op de NRD door een zienswijze in te dienen over de inhoud en over wat in de variantenstudie en de milieueffectrapportage moet worden onderzocht.

In gesprek met de omgeving 

Naast de formele stappen in de m.e.r.-procedure gaat Dunea met betrokken stakeholders uit de regio in gesprek. Naast overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, Rijnland en Delfland, gemeenten en de bevoegde gezagen voor de benodigde vergunningen, wil Dunea ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van ons leveringsgebied betrekken bij de afwegingen. 

Fysieke en digitale informatiebijeenkomst

Graag geeft Dunea toelichting op proces en inhoud tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 5 juli 2022. Tussen 16.00 en 18.00 uur is er een inloopbijeenkomst bij PLNT aan de Langegracht 70 in Leiden. Diezelfde avond vindt er via ZOOM een digitale informatiebijeenkomst plaats van 19.30 - 20.30 uur. Voor de digitale bijeenkomst is aanmelden noodzakelijk om een link te kunnen toesturen. Voor de inloopbijeenkomst stellen we aanmelding vooraf op prijs, om een inschatting te kunnen maken van de belangstelling.

Meer informatie en aanmelden.

 

Informatieve plaat over drinkwatervoorziening van de toekomst