Ontwikkeling bezoek Meijendel volgt landelijke trend

De afgelopen twaalf jaar is het aantal bezoekers aan natuur- en waterwingebied Meijendel in Den Haag en Wassenaar gestegen van bijna 1 miljoen naar 1,1 miljoen mensen. Meijendel volgt daarmee de landelijke trend van bevolkingsgroei en toegenomen voorkeur voor buitenrecreatie. Dit blijkt uit de Trendanalyse Meijendel die Royal Haskoning/DHV dit jaar uitvoerde in opdracht van Dunea.

De meeste bezoekers aan de waardevolle natuur van duingebied Meijendel komen op de fiets, wel 1.600 per dag. Circa honderd bezoekers per dag komen te voet en 1.300 medewerkers en bezoekers komen in circa 640 voertuigen, verspreid over de dag. Het ingenieursbureau voor advies en projectmanagement concludeerde dit op basis van data over bezoekers en verkeer in Meijendel en uit landelijke onderzoeken over recreatie en mobiliteit.

Meten is weten

Een grondige analyse van verzamelde objectieve data uit o.a. telslangen was wenselijk om een feitelijk beeld te krijgen van de situatie. Uit de geanalyseerde data blijkt dat eerdere aanpassingen in de Vallei Meijendel niet hebben geleid tot een (eenmalige) piek in de groei van het aantal bezoekers. De bezoekersaantallen zijn op jaarbasis wel toegenomen door bevolkingsgroei in de regio en door de toegenomen populariteit van buitenrecreatie. Meijendel volgt hierin de landelijke trends, zo concludeert het onderzoek.

Hoewel de oorzaak van stikstofneerslag op Meijendel volgens RIVM-monitoring vooral vanuit zee komt en daarnaast van landbouw en uit de stedelijke omgeving, wilde Dunea ook meer duidelijkheid over stikstofneerslag als gevolg van vervoersbewegingen binnen het gebied. De onderzoekers concluderen dat het verkeer in totaal wel is toegenomen, maar aanzienlijk schoner is geworden. Rekenend op verdere toename van elektrisch verkeer, is de prognose dat dit in de toekomst niet zal leiden tot méér uitstoot van verkeer in het gebied

Bufferzones en spreiding van bezoekers

Omdat de bevolking en het aantal woningen in de regio nog sterk groeit richting 2030, verwacht RH/DHV dat de toename in alle vervoeropties doorzet richting 2030. Dit bevestigt Dunea's pleidooi voor meer beleefbare natuur in de vorm van ‘bufferzones’ buiten de Natura 2000 gebieden en om bezoekers te verleiden tot het bezoeken van andere locaties binnen Nationaal Park Hollandse Duinen.

In het najaar en winterseizoen op feest- en vakantiedagen, komen minder mensen op de fiets en kan de parkeerruimte in de vallei Meijendel vol raken. Passende oplossingen voor deze piekdagen worden gezocht in samenwerking met de omgeving en uiteraard met de gemeente Wassenaar. Wie Meijendel het liefst ‘voor zichzelf’ wil hebben, kan het beste op werkdagen komen, aan de randen van de dag.

Download de trendanalyse