Pilots beprijzing van CO2-uitstoot

Dunea gaat ervaring opdoen met het beprijzen van CO2 –uitstoot. Zo worden financiële business cases beter gewogen op klimaatimpact. Vanaf 2023 wil Dunea CO2-uitstoot structureel meenemen als kostenpost in de besluitvorming.

Door aan CO2-uitstoot een prijs te koppelen, wordt van een project of investering de impact op het klimaat doorberekend in de totale kosten en baten. CO2-arme opties worden hierdoor financieel aantrekkelijker ten opzichte van meer vervuilende varianten.  

Klimaatschade als kostenpost  

Ook andere Nederlandse drinkwaterbedrijven passen CO2-beprijzing toe. Afspraken daarover zijn gemaakt in de coalitie Blauwe Netten. Daarin werken de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven samen aan het verduurzamen van de drinkwatersector, onder begeleiding van MVO Nederland. 

Er wordt een prijs gehanteerd van 100 euro per ton uitgestoten CO2 in 2021. De bedrijven verhogen de prijs jaarlijks op basis van prijsprognoses van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Het streven is dat de drinkwaterbedrijven vanaf 2023 organisatie-breed met deze prijs werken. 

Eigen huis op orde 

“Beprijzen zorgt voor een interne prikkel om CO2- uitstoot zoveel mogelijk te reduceren”, verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Het is belangrijk om hier serieus mee aan de slag te gaan. Klimaatverandering is één van de grote problemen van deze tijd. De gevolgen daarvan raken ons ook als drinkwatersector. De droogte die we nu al een aantal zomers op rij meemaken, heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de hoeveelheid en de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen. Als we daar iets aan willen doen, moeten we ook ons eigen huis op orde hebben.” 

Dunea klimaatneutraal 

Dunea heeft zich ten doel gesteld om in 2025 klimaatneutraal te opereren. Het terugbrengen van directe en indirecte emissies is daar een belangrijk onderdeel van. Andere maatregelen die Dunea in dat verband neemt, zijn het elektrificeren van het wagenpark en de aanleg van zonneparken op productielocaties.  

Meer informatie

Neem voor meer informatie over CO2-beprijzing contact op met p.reniers@dunea.nl