Leidse ondergrond beter afgestemd

Dunea, de gemeente Leiden en Liander gaan nauwer samenwerken om onderhoud- en vervangingswerkzaamheden in de ondergrond beter op elkaar af te stemmen. Afspraken daarover zijn op 8 december vastgelegd in een convenant. De samenwerking biedt voordelen voor de betrokken partijen en voor onze klanten.

Netbeheerders staan voor grote uitdagingen. Trends als verstedelijking, de energietransitie en verdergaande digitalisering, zorgen voor flinke aanleg- en vervangingsopgaven. Ze vragen om regie op ruimtelijke vraagstukken. Ondertussen gaat het onderhoud van bestaande infrastructuur ook door, ondanks een structureel tekort aan technisch personeel. In bebouwde omgeving vinden die werkzaamheden plaats in een ondergrond die steeds voller raakt met kabels en leidingen. 

Uitdaging

Ook gemeenten voelen de uitdaging. Er ligt een forse woningbouwopgave en er zijn vergaande ingrepen nodig in de ondergrondse infrastructuur om de stedelijke leefomgeving te verduurzamen. De noodzakelijke transitie brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van kosten, planning, bereikbaarheid en ruimte. En die vragen om een gezamenlijke aanpak en efficiënte inzet van mensen en middelen.  

In het convenant spreken Dunea, Leiden en Liander af om de samenwerking te structureren en te intensiveren. Werkzaamheden zoals onderhoud en vervanging kunnen beter op elkaar worden afgestemd en dan hoeft de straat minder vaak open. Dit moet leiden tot kostenbesparing, minder vertragingen en minder overlast voor de omgeving. Het eerste project waarin de drie partijen gaan samenwerken op basis van de nieuwe afspraken, is het tracédeel Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord.   

Meer informatie

Wilt u ook nauwer met ons samenwerken in grootschalige infrastructurele projecten? Neem dan contact op met Mark Janssen Lok