Kabinet halveert norm voor lood in drinkwater

De norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater wordt in 2022 verlaagd. Nu is de veilig geachte norm 10 microgram per liter. Op advies van de Gezondheidsraad halveert het kabinet deze naar 5 microgram per liter. Deze en andere maatregelen staan in een brief van de verantwoordelijke ministers aan de Tweede Kamer. Bezit uw organisatie nog panden met loden leidingen?

De bewindslieden reageren op een advies van de Gezondheidsraad van eind vorig jaar. Daarin staat dat lood in leidingen schadelijker voor de gezondheid is dan eerder werd gedacht. Zo kan lood bij jonge kinderen leiden tot een lager IQ en bij volwassenen vergroot het het risico op hart- en vaatziekten en nieraandoeningen. De Gezondheidsraad deed allerlei aanbevelingen. Naast het advies dat al decennia geldt: resterende loden leidingen saneren, is eenduidigheid in de communicatie over bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen, doorspoeladviezen en onderzoeksmethoden ook noodzakelijk. Dat wordt nu verbeterd.

Sinds 1960 is het niet meer toegestaan om loden waterleidingen aan te leggen. Naar schatting zijn er nog tussen de 100.000 en 200.000 woningen in Nederland waarvan de leidingen niet zijn vervangen. Ook Dunea komt ze tegen bij werkzaamheden aan huis. Diverse gemeenten zetten al uitgebreide programma's op om loden leidingen helemaal uit te bannen. Eigenaren en bewoners van panden van voor 1960 zullen worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico's van lood in kraanwater. Verder zullen GGD's bij inspecties van scholen en kinderopvangcentra gaan controleren op lood.

Dat de kennis over loden leidingen zo was weggezakt, is ook te wijten aan slechte overdracht en borging. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad een meldingsplicht om nieuwe kopers of huurders te attenderen op de aanwezigheid van lood. Het kabinet heeft koepelorganisaties gevraagd daarover iets op te nemen in modelovereenkomsten. Dunea adviseert klanten al jaren te controleren op loden leidingen op het moment dat ze een leveringscontract afsluiten. Een verhuizing is immers een natuurlijk moment voor verbouwing. De overheid wil verhuurders er nog eens aanspreken dat ze bewoners moeten informeren, loden leidingen moeten opsporen en verwijderen. Het kabinet is niet van plan opnieuw een subsidieregeling in te stellen.

Wat heeft Dunea gedaan tot aan de watermeter?

Dunea heeft omvangrijke loodsaneringsprojecten uitgevoerd in de jaren ’90 (hoofdleidingen) en begin deze eeuw (aansluitleidingen). De afgelopen jaren hebben wij de laatste leidingen met een vermoeden van lood onderzocht en gesaneerd als ze inderdaad van lood waren. Ook zijn er andere methoden toegepast om 'de laatste loodjes' op te sporen. Ondanks alle inspanningen worden er incidenteel nog steeds resten loden leidingen gevonden bij de watermeter. Klanten kunnen die ook zelf melden via het e-mailadres: meldpuntlood@dunea.nl.

Wat doet Dunea als zij lood tegenkomt?

 1. Onze buitendiensten melden het als ze lood hebben gezien via meldpuntlood@dunea.nl.
 2. Klant wordt geïnformeerd:
  a. Binnenleiding lood - drinkadvies en advies loden leidingen te vervangen. 
  b. Lood in aanvoerleiding - drinkadvies en afspraak om loden leidingen te komen vervangen.
  c. Beide. 
 3. Resten loden in aanvoerleidingen worden gesaneerd.
  - Kwetsbare doelgroep krijgt voorrang bij vervanging resten loden aanvoerleidingen.  
  - Meldingen van scholen en KDV’s gaan door naar de storingsdienst - zij kunnen het doorgaans dezelfde week nog afhandelen.  

Wat doet Dunea om lood vinden te stimuleren?

 1. Welkomstbrief - bij de bevestiging van het leveringscontract wordt gevraagd te checken op lood - immers: dan zijn er vaak verbouwingsplannen.  
 2. Zelfhelp via deze website dunea.nl/loden-leidingen
 3. Meterverwisselingsproject: oude wijken naar voren getrokken in de planning, zodat er ook gelijk op resten lood kan worden gecontroleerd.
 4. Kennisdeling en -uitwisseling met ‘ketenpartners’ (GGD, gemeenten, woningbouwverenigingen, Techniek Nederland). 
 5. Het ontwikkelde voorlichtingsmateriaal breed beschikbaar stellen, ook aan andere organisaties, om mensen goed te informeren en in staat te stellen zelf te handelen. 
 6. Als aandeelhouder van Het Waterlaboratorium heeft Dunea hen een dienst laten ontwikkelen die huiseigenaren in staat stelt hun kraanwater te analyseren met het doel loden leidingen te zoeken (worst case-analyse). Dit is de onderzoeksmethode die onlangs tot standaard is verheven. Kijk op www.hebiklood.nl voor meer informatie.

Contactpersoon

Nicole van Veldhoven