Dunea innoveert met Europese duurzaamheidssubsidie

Dunea heeft namens een groep onderzoekpartners een subsidiecontract ondertekend met de Europese Unie. Zo komt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor innovatief onderzoek naar brak grondwaterwinning en –zuivering. Daarmee kan zowel een potentiële nieuwe bron voor drinkwater als meer ruimte voor de opslag van zoet water in de duinen beschikbaar komen.

Het FRESHMAN-project is een innovatief brak waterproject, dat wordt uitgevoerd samen met kennisinstituut KWR/Allied Waters en met Belgische drinkwaterbedrijven De Watergroep en IWVA. Het project wordt uitgevoerd op de grootste drinkwaterproductielocatie van Dunea, in Scheveningen. Daar ligt een zoetwaterbel onder de duinen, gevuld met voorgezuiverd rivierwater, dat Dunea van ver naar de duinen pompt. “We hebben een proces dat steeds kwetsbaarder wordt naarmate de waterafvoer via de Maas en de Rijn grilliger wordt, het risico op vervuiling toeneemt en bovengrondse ambities steeds vaker onze vitale infrastructuur raken,” verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Met verschillende bronnen en meer zuiveringstechnieken kunnen we straks onder allerlei omstandigheden drinkwater blijven leveren.” 

Het onderzoek 

Aan de onderkant van de zoetwaterbel is het water te zout voor de drinkwaterproductie. In het FRESHMAN-project, dat staat voor ‘Sustainable Freshwater Management in coastal zones’, wordt dit water met behulp van een onttrekkingsput met meerdere filters, opgepompt en met membranen ontzilt (Reversed Osmoses). Het effect hiervan is tweeledig: de strategische zoetwatervoorraad onder de grond wordt groter en brak grondwater wordt geschikt voor de productie van drinkwater. De groei van de zoetwaterbel wordt nauwkeurig gevolgd tijdens het project, via verschillende monitoringsputten. 

LIFE 

Het FRESHMAN-project wordt gesubsidieerd door LIFE, een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel van LIFE is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. In de subsidieaanvragen van april 2019 moest het gaan om het ontwikkelen en in de praktijk brengen van concrete oplossingen op het gebied van water en klimaat. Dat laatste gaat nu gebeuren in Scheveningen en wordt vervolgens herhaald langs de Belgische kust bij Avekapelle, door de Vlaamse onderzoekpartners. 

Lange termijn 

Voor Dunea is deze pilot een kans om op lange termijn meer zekerheid van drinkwaterlevering in te bouwen. Op korte termijn voldoen aan de watervraag van de snelgroeiende bevolking in de regio, kan alleen vanuit het bestaande systeem, door de capaciteit van het noordelijker gelegen Berkheide beter te benutten. Drossaert: "Of winning van brak grondwater onderdeel gaat uitmaken van de robuuste bronnenmix die wij nastreven voor de lange termijn, zal uiteraard afhangen van het succes van het FRESHMAN-project.” Het onderzoek start in juli 2020 en zal ruim vijf jaar duren. 

Infographic