Drinkwater in de openbare ruimte

Het is belangrijk dat een functie als drinkwater niet wordt vergeten bij de inrichting of wijziging van de openbare ruimte. We merken dat dit steeds beter lukt, mede door de inzet van gemeenten en provincie. Maar we zien ook nog steeds veel kansen. Vergeet u ons niet?

Onze bronnen, productielocaties, pompstations en leidingen nemen zowel onder als boven de grond ruimte in, vooral in de provincie Zuid-Holland. En wij zijn niet de enige. Het maakt grote infrastructurele projecten voor mobiliteit zoals station Bleizo en de Holland Rail Terminal extra complex. Ook voor energie, klimaat en woningbouw is veel ruimte nodig. Alles bij elkaar een grote uitdaging voor overheden die verantwoordelijk zijn voor goede ruimtelijke ordening.

Voor Dunea is ruimte een belangrijk thema omdat wij op de lange termijn onze drinkwatervoorziening in de verdrukking zien komen. Dat kan betekenen dat de watervoorziening en daarmee onze eerste levensbehoefte steeds duurder wordt. Ook worden werkzaamheden aan leidingen en installaties in stedelijk gebied steeds complexer, waardoor overlast aannemelijker wordt.

Duurzame ruimtelijke keuzes

Een duurzame keuze maken voor ondergrondse infrastructuur is in eerste instantie beschermen wat er is. Als dat vanuit maatschappelijk perspectief niet aantrekkelijk is, kan een nieuwe plek of een nieuw tracé juist kansen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van transportleidingtracés met groenstroken zodat ook natuurbeleving en bevordering van biodiversiteit mogelijk is.

Om duurzame ruimtelijke keuzes te bevorderen, probeert Dunea al in de plan- en beleidsfase aan te haken. Ook in de beleid fase vinden wij steeds makkelijker gehoor. Wij leveren input op ruimtelijke verordeningen bij provincie, gemeenten en waterschappen. De PZH loopt hierin voorop, met een aanstaande provinciale omgevingsverordening.

Steeds meer samen

Dunea zoekt actief naar mogelijkheden om meer samen te doen met andere grote netbeheerders als Stedin, Liander en Gasunie. Het werken in combi heeft een positief effect op kosten, overlast en klanttevredenheid. Werken in combi stopt niet bij gezamenlijke opdrachtverlening aan een aannemer, maar gaat veel verder. Zo stemmen de asset management teams van de bedrijven werkzaamheden af voor de komende 10 jaar en worden ook gemeenten daarbij betrokken. Ook de projectvoorbereiding wordt op elkaar afgestemd en tijdens uitvoering wordt steeds vaker gezamenlijk omgevingsmanagement ingericht.

Bent u met planvorming bezig waarin mogelijk een drinkwaterbelang speelt of gaat spelen? Leg dan zeker contact. Wij kunnen snel inschatten of een project/ontwikkeling raakvlakken heeft met drinkwater en wellicht zelfs kansen biedt.

Contactpersoon: Willemijn Bouland-Oosterwijk