Duin- en waterbelangen in uw coalitieakkoord?

Dunea is mede afhankelijk van besluiten van haar aandeelhouders: de gemeenten. Nu coalitieakkoorden in de maak zijn, vraagt Dunea hernieuwd aandacht voor enkele van haar belangen en biedt het drinkwaterbedrijf aan kennis te delen met (nieuwe) raadsleden en bestuurders.

Dunea zoekt samenwerking met onder andere haar aandeelhoudende gemeenten om versneld resultaten te boeken op thema’s als klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit in relatie tot ondergrond, gezondheid en leefbaarheid. Hierin kunnen beide kanten elkaar versterken. Overheden dragen immers op grond van de Drinkwaterwet, Kaderrichtlijn Water en de Omgevingswet zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Met ander woorden: blijft er voldoende grond- en oppervlaktewater beschikbaar van goede kwaliteit? En wordt de infrastructuur van drinkwatertransportleidingen goed beschermd? 

Wat bij Dunea bovendien de komende 4 jaar speelt, is extra ruimte in de onder- en bovengrond voor strategische zoetgrondwatervoorraden om aan de groeiende drinkwatervraag te kunnen voldoen. Specifiek vraagt Dunea extra aandacht voor de volgende onderwerpen.

 • Slimmer samenwerken in de ondergrond
  Boven- en ondergronds bouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met een regionale woonopgave van +10-15% wordt ruimtelijke inrichting nóg problematischer. Daarom is het zinvol om vroegtijdig – al in de initiatieffase van projecten – Dunea-experts te betrekken. Dit helpt dat tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten wordt ontworpen, innovaties worden benut en het verleggen van drinkwaterleidingen in opdracht van gemeenten wordt voorkomen ofwel kan worden beperkt.
 • Groene woongebieden met recreatie dichtbij huis en logische verbindingen naar het Nationaal Park Hollandse Duinen
  De duinen zorgen voor ons water. Ze beschermen de drinkwaterwinning en de natuurwaarden en nodigen uit om te beleven: je kunt razendsnel van de drukte van de stad naar de rust van de natuur en weer terug. Voldoende groen draagt bij aan gezondheid en is belangrijk voor de leefbaarheid en vestigingsklimaat van een gebied. 
 • De maatschappelijke functie van duin & water
  Denk aan het gebruik van drinkwater stimuleren en aansluiten op het MVO- en educatiebeleid.
 • Klimaatverandering 
  Schone bronnen
  Bescherming van de kwaliteit van de bronnen: grond- en oppervlaktewater voor voldoende en veilig drinkwater: drinkwaterbedrijven vragen continu aandacht voor het Nationale belang van schoon en betrouwbaar drinkwater, een primaire levensbehoefte. Het wordt echter steeds moeilijker om het drinkwater schoon te houden. Het aantal inwoners stijgt, de economische bedrijvigheid neemt toe en het aantal nieuwe stoffen dat in het milieu terecht komt stijgt eveneens.
 • Gebouwde omgeving
  Mede door de klimaatverandering gaan we steeds meer te maken krijgen met hoge temperaturen in de stedelijke omgeving. Dit kan gevolgen hebben voor de opwarming van ons water in het ondergrondse leidingstelsel. De norm is 25 graden en er zijn al situaties waar de omgeving hogere temperaturen bereikt. Dit heeft zijn invloed op het drinkwater in het net met mogelijke kwaliteitsgevolgen. Door de ontwikkeling naar een gasloze samenleving komen er andere ondergrondse infrastructuren. Meer elektriciteitskabels en/of warmte-/koude-systemen, stadsverwarming. Al deze infrastructuren geven ook warmte af in de ondergrond. Experts van Dunea staan klaar om te adviseren.

Neemt u voor meer informatie contact op met Ans Groenewegen.