Veerkrachtige drinkwatervoorziening & natuur

De Randstad is druk en de bevolking groeit. Om de natuur en de drinkwaterlevering in haar leveringsgebied voor te bereiden op de toekomst, staat Dunea voor een aantal grote opgaven. Opgaven waarbij medewerking en soms hulp nodig is van partners.

In 2025 zijn er in ons leveringsgebied 90.000 woningen bijgekomen met inwoners die water van Dunea nodig hebben: voldoende en van goede kwaliteit. Inwoners die ook willen genieten van en recreëren in groene gebieden. Voor de waterlevering is gebleken dat Dunea kwetsbaar is voor onderbrekingen in de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater vanaf de Afgedamde Maas naar de duinen. Door zowel bouwprojecten op het transportnet als door verontreinigingen van de bron, heeft de aanvoer de afgelopen jaren vaker stil gelegen dan ooit. In de duinen zetten de drukte en bedrijvigheid in de regio druk op biodiversiteit.

Uitdagingen

Het zijn ontwikkelingen die ons allemaal raken. Dunea benadert ze graag als uitdagingen en in samenwerking met u en andere partners. Voor een veerkrachtige drinkwatervoorziening

  1. moet Dunea vóór 2025 meer drinkwater kunnen leveren vanuit de duinen;
  2. is een langere overbruggingstijd nodig, mocht de aanvoer vanuit de rivier stilvallen;
  3. onderzoekt Dunea hoe na 2025 met nieuwe combinaties van bronnen ook op langere termijn voldoende drinkwater kan worden geborgd.

Onze aanpak

In de aanpak zoekt Dunea synergie met de opgaven voor natuur en recreatie. In duingebied Berkheide wordt de volledig beschikbare ruimte in vergunningen benut. Daarmee lukt het om in 2025 voldoende water te kunnen leveren. Renovatie en optimalisatie van de waterwinning combineert Dunea met natuurprojecten, zodat beide sterker worden. Met de Omgevingsdienst Haaglanden actualiseert Dunea de watervergunning zodat die meer flexibiliteit biedt om de doelen voor drinkwater en natuur te realiseren. Ook wordt aangesloten op de nieuwe Omgevingswet en gaat de vergunning beter sturen op omgevingsbelangen.

Daarnaast doet Dunea onderzoek naar meer overbruggingscapaciteit, zodat onderbrekingen in de rivierwateraanvoer beter kunnen worden opvangen. De verkenning van nieuwe bronnen is vorig jaar gestart en gaat nog even door, want ook na 2025 zal de drinkwatervraag naar verwachting blijven groeien, evenals de behoefte aan groen en recreatie.

Graag zoekt Dunea u de komende jaren op als sparrings- en samenwerkingspartner om figuurlijk en soms letterlijk ruimte te zoeken voor veerkrachtige drinkwatervoorziening & natuur voor de toekomst. Meer weten? Neemt u dan contact op met Peter Spierenburg via p.spierenburg@dunea.nl.