Optimalisatie waterwinsysteem Meijendel afgerond

Het werk is gedaan: 700 winputten, 6,5 km leiding en diverse installaties zijn in de afgelopen acht jaar vervangen. De infiltratieplassen in de duinen tussen Katwijk en Monster zijn schoongemaakt en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Ons systeem is weer klaar voor de komende decennia.

De waterwinning in Meijendel is voor Dunea van groot belang. Ruim 60% van al het drinkwater dat Dunea produceert, komt uit Meijendel. Ruim tien jaar geleden constateerden we dat de capaciteit was verminderd, de waterkwaliteit werd bedreigd en de zoetwatervoorraad steeds verder afnam. Ingrijpen was dus noodzakelijk.

Dunea heeft toen gekozen om niet alleen in waterwinning te investeren, maar ook de natuur en recreatie in de plannen op te nemen. Dat resulteerde in een gebiedsgerichte aanpak met als onderdelen:

  • Renovatie waterwinning
  • Grootschalig natuurherstel (vanwege stikstofdepositie)
  • Aanbrengen natuurvriendelijke oevers
  • Aanleg wegen en paden

Gezien de omvang van de werkzaamheden, de beperkte ruimte in het duingebied om werkzaamheden uit te voeren, en het feit dat er in het duingebied alleen buiten het broedseizoen mag worden gewerkt, waren er acht jaar nodig voor de uitvoering van het programma.

15.000 vrachtwagens vol

De werkzaamheden binnen het programma zijn nu klaar. Er zijn bijna 700 nieuwe winputten geboord ter vervanging van oude, verstopte putten. Diverse installaties voor de waterwinning zijn vervangen, en er is 6,5 km leiding vernieuwd. De infiltratieplassen zijn schoongemaakt door de organisch verrijkte bodemlaag te verwijderen. Bij de schoonmaak is zo’n 370.000 m3 (= 15.000 vrachtwagens) materiaal afgevoerd. Om de dynamiek in het duinlandschap te bevorderen, is er bijna 400.000 m2 duin afgeplagd. Dit leverde 100.000 m3 duinzand op. Normaal zou dit worden afgevoerd, maar in dit geval is het zand op een andere plek weer hergebruikt.

Paden en wegen

In totaal is er een 4,5 km lang dienstpad aangelegd, evenwijdig aan de waterwininfrastructuur. Het onderhoud kan grotendeels vanaf deze weg plaatsvinden zodat er veel minder gebruik hoeft te worden gemaakt van het drukke, recreatieve fietspad. Door de aanleg van het nieuwe pad kan een oud pad worden opgeheven. Op deze plaats kan weer nieuwe natuur ontstaan. Het meest zichtbare is de vervanging van de bestrating van de Meijendelseweg, de toegangsweg tot het recreatieve hart van Meijendel. Bijzonder detail: regenwater wordt onder deze weg opgevangen en daarna geleidelijk afgevoerd naar het regenwaterriool van de gemeente Wassenaar.

Uitstekende samenwerking

Belangrijk voor het succes van het programma is de goede samenwerking met de verschillende stakeholders zoals de gemeenten, de omgevingsdienst, de provincie, omwonenden, de vogelwerkgroep Meijendel, de stichting Duinbehoud en de vele vrijwilligers die actief zijn in het gebied. Door transparantie in de doelstellingen en een vroegtijdige communicatie van de plannen met de stakeholders, zijn we in staat geweest om rekening te houden met alle belangen die er in het gebied spelen.

Eindeloos genieten

Met het programma is voor 40 miljoen euro geïnvesteerd in een robuuste toekomstbestendige waterwinning en natuurverbetering. De natuurherstelprojecten vanwege stikstofdepositie werden voor 50% gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. Met het afronden van het programma zullen grootschalige werkzaamheden in Meijendel voorlopig niet meer nodig zijn. Recreanten en natuurliefhebbers kunnen weer naar hartenlust genieten van het gebied. En wij kunnen zo weer jarenlang zorgen voor betrouwbaar drinkwater.