Drinkwater in omgevingsvisies

Dunea kijkt terug op een succesvolle conferentie ‘Inspiratie voor uw omgevingsvisie’, waarin veel duin & water belangen zijn besproken, in de ondergrond en daarboven. Welke? Lees gauw verder voor een korte en lange samenvatting.

Als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021, maken provincies en gemeenten een omgevingsvisie voor de komende 25-30 jaar. Een megaklus, omdat de nieuwe Omgevingswet enorm veel omvat. Dunea zoekt samenwerking met aandeelhoudende gemeenten en provincies in haar win- en leveringsgebied, om elkaar te inspireren en bovenal om gebruik te maken van elkaars kennis. Zo kunnen we samen drinkwaterbelangen borgen bij de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Op 6 september organiseerden wij de tweede conferentie.

Belangen

Dunea wil met de samenwerking zorgen dat het thema drinkwater wordt geïntegreerd in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies. Het doel is om zo slimmer samen te werken aan de onder- en bovengrond en daarmee:

  • ruimte te reserveren voor water om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende drinkwatervraag;
  • keuzes over onze fysieke leefomgeving in samenhang te bekijken om zo naar laagst maatschappelijke kosten te streven;
  • de natuur te beschermen.

Waarde toevoegen

“Het thema drínkwater is niet overal in het vizier”, zegt omgevingsmanager Ans Groenewegen. “Dat is juist noodzakelijk voor Dunea om ook in de toekomst voldoende en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren tegen de laagst maatschappelijke kosten. Daarom denken we graag mee in een vroeg stadium. Bijvoorbeeld omdat wij strategische grondwatervoorraden moeten realiseren, omdat veranderingen bovengronds altijd effect hebben op de ondergrond, en omdat het beschermen van natuur belangrijk is voor zowel de waterwinning als het leefgenot van toekomstige generaties. Onze deskundigen kunnen veel waarde toevoegen aan de omgevingsvisies: bijvoorbeeld met kennis, kaartmateriaal van de ondergrond en onderzoeksgegevens naar de effecten van bodemdaling op de beschikbaarheid van zoetwaterbronnen.”

Doel

Wij willen bereiken dat drinkwater & natuurbeheer, energie & water en andere functiecombinaties onderdeel worden van integrale keuzes. Ze moeten een plek krijgen tussen andere lokale/regionale belangen en tijdig worden meegewogen. Dit alles doen we voor onze klanten. Want als we onze belangen kunnen borgen in de omgevingsvisies, voorkomen we dat de leveringszekerheid onder druk komt, er hogere kosten voor drinkwater en ineffectief gebruik van onder- en bovengrond ontstaat en dat kosten voor drinkwater onnodig hoger worden.

Lees de terugblik.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ans Groenewegen - belangenbehartiger Omgevingswet 2021.