Nationaal Park Hollandse Duinen in 2018

De ontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen gaat een nieuwe fase in. Onder aanvoering van Dunea, de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer gaat komend jaar de projectorganisatie over in een parkorganisatie. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de zichtbaarheid van NPHD. Dat is 12 december jl. gepresenteerd tijdens de bestuurdersbijeenkomst.

Nationaal Park Hollandse Duinen is een natuurlijke verbinding van organisaties die samenwerken om natuur, landschap en erfgoed in de Hollandse kuststreek door bescherming en ontwikkeling te versterken én in de hoofden en harten van mensen te verankeren”.

Zo luidt de aangescherpte missie die afgelopen dinsdag werd gepresenteerd tijdens de bestuurdersbijeenkomst. De missie is aangescherpt naar aanleiding van een onderzoek dat adviesbureau Courante heeft uitgevoerd onder ruim 20 stakeholders.

Uit deze inventarisatie en andere studies is gebleken dat er geen organisatiemodel bestaat, dat één op één kan worden overgenomen. Dit model wordt dus nog nieuw ontwikkeld, te beginnen bij de basisfinanciering. We gaan er vanuit dat die uiteindelijk gedragen gaat worden door Rijk, Provincie en Regio. Voor nu zijn naast Dunea ook de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer bereid gevonden financieel bij te dragen om zo een basis-parkorganisatie mogelijk te maken. Deze partijen staan open voor andere partners die financieel willen deelnemen in het NPHD. Verwacht wordt dat de parkorganisatie in juni 2018 feestelijk van start gaat.

Projecten in de etalage

Een tweede speerpunt voor 2018 is om de zichtbaarheid van Nationaal Park Hollandse Duinen voor het grote publiek te vergroten. Partners kunnen met projecten en evenementen NPHD zichtbaar maken en laten zien wat er in gezamenlijkheid gebeurt om de waarden in het gebied te versterken. Vier voorbeelden van projecten en evenementen die bijdragen aan de zichtbaarheid van NPHD in 2018:

  • NPHD-expeditie (IVN en NPHD)
  • Groene Entree/ Koekamp (Gemeente Den Haag, Staatsbosbeheer)
  • Dag van de zandmotor (ZHL)
  • 5000 soortenjaar (Dunea, Naturalis, Staatsbosbeheer)

Dunea en het Nationaal Park

Nationaal Park Hollandse Duinen is belangrijk voor Dunea om drinkwater en natuur in de duinen te kunnen blijven beschermen en de groeiende recreatievraag op regionale schaal aan te pakken. Daarom heeft Dunea afgelopen jaar het voortouw genomen om Nationaal Park Hollandse Duinen verder vorm te geven. Die inspanningen sluiten naadloos aan bij de organisatiedoelstellingen van Dunea om duinbeheerder van wereldklasse te zijn en onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit. Samen met partners willen we werken aan maatschappelijke meerwaarde rond water en natuur.

Wat kunt u doen?

In welke van uw projecten wordt uw inzet voor het Nationaal Park Hollandse Duinen zichtbaar? Volgend jaar gaat de nieuwe parkorganisatie graag met u in gesprek over hoe ieder vanuit de eigen rol Hollandse Duinen op de kaart kan zetten, als een gebied rijk aan natuur, landschap en cultuurhistorie. Ideeën? Neem contact op met ons via info@nationaalparkhollandseduinen.nl.

NPHD Wim en Georgette