Informatie voor de grondroerder

U bent grondroerder en u wilt graafwerkzaamheden uitvoeren op een locatie waar leidingen van Dunea liggen. U heeft daarvoor een Klic-melding bij het Kadaster ingediend en daarover een reactie van Dunea ontvangen.

Dan is onderstaande informatie voor u van belang: 

Startmoment
We verzoeken u om de werkzaamheden niet te starten voordat er met ons overleg is gevoerd. Door te gaan werken zonder toezicht of instructie neemt u een onverantwoord veiligheidsrisico en overtreedt u de wet.

Proefsleuven
U bepaalt zelf de ligging van onze leidingen, indien nodig, middels proefsleuven. Na contact maken we afspraken waarbij de leidingen en/of kabels worden aangewezen. Onze collega maakt dan nadere uitvoeringsafspraken met u en de werkzaamheden in het veld worden, waar nodig, begeleid. Aan deze begeleiding zijn voor u of voor uw opdrachtgever geen kosten verbonden.

Zakelijk recht
Op het merendeel van onze rivier- en/of drinkwatertransportleidingen met een grote waarde is een zakelijk recht gevestigd. Voor de uitvoering van werkzaamheden in onze zakelijk rechtstrook dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen van ons bedrijf. Onze distributieleidingen kunnen ook van grote waarde zijn, maar liggen doorgaans in openbare grond.

CROW-richtlijn
Wij verzoeken u dringend om bij graafwerkzaamheden de thans geldende CROW-richtlijn te hanteren.

Huisaansluitingen
Informatie over huisaansluitingen kan men apart aanvragen. Niet van alle huisaansluitingen zijn schetsen gemaakt bij Dunea. Van de ontbrekende schetsen worden geen gegevens geleverd ook al zijn deze aangevraagd.

Stempelpalen
Indien voor borging van tracé verandering (bochten, T-stukken, eindkappen) stempelpalen zijn gebruikt, dient u als grondroerder afdoende voorzorgmaatregelen te nemen voor handhaving van deze borging.

Vertrouwelijkheid
U dient vertrouwelijk om te gaan met de informatie/tekeningen die u van Dunea ontvangt. Deze verplichting dient u ook op te leggen aan uw bij het werk betrokken medewerkers c.q. door u ingeschakelde derden. Wij verzoeken u de tekeningen na afronding van de werkzaamheden te vernietigen.

Werkvergunning
Als u gaat graven op een terrein van Dunea heeft u hiervoor een werkvergunning nodig. U moet deze minimaal 2 weken voordat de werkzaamheden plaatsvinden aanvragen bij win@dunea.nl.

Appendages
Van belang is dat alle appendages (diverse straatpotten) en bijbehorende hekwerken zichtbaar en bereikbaar blijven.

Schutbuizen en straatpotten 
Er kunnen op dienstkranen schutbuizen staan en straatpotten. Deze niet verwijderen of weer goed terugplaatsen.

Diepteligging 
Diepteligging waterleiding is altijd variabel en per gemeente verschillend. Eind dienstkranen zitten vaak ondieper.

Ophoging
Ophogingen graag melden om overeenstemming over de werkzaamheden te krijgen.