Algemene voorwaarden lesprogramma

 1. Algemene bepalingen en definities
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in geval door Dunea N.V. een lesprogramma op een Onderwijsinstelling wordt aangeboden en/of in geval een groep scholieren uit het basisonderwijs in georganiseerd verband een bezoek brengt aan het gebied Meijendel. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
  1.1       Dunea: drinkwaterbedrijf Dunea N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer.
  1.2       Bezoekerscentrum: Dunea-locatie de Tapuit, gevestigd in natuurgebied 'Meijendel' (Meijendelseweg 42, 2243 GN Wassenaar). Dit is ook de locatie van het Monkeybos en de Duincampus. Het Bezoekerscentrum is geopend op dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur en is gedurende de openingstijden te bereiken via telefoonnummer 088-347 4849.
  1.3       Onderwijsinstelling: een binnen het verzorgingsgebied van Dunea gevestigde en als zodanig erkende school of een instelling voor buitenschoolse opvang.

 2. Lesprogramma bij een Onderwijsinstelling
  2.1       Het lesprogramma van Dunea is geschikt voor 1 klas, met een maximale omvang van 35 leerlingen.  De duur van een lesprogramma voor 1 klas is 90 minuten. Er dienen minimaal twee lesuren per bestelling / lesdag te worden afgenomen.
  2.2       Tijdens het verzorgen van het lesprogramma van Dunea dient (tenminste) één docent van de Onderwijsinstelling aanwezig te zijn. De docent is verantwoordelijk voor (gedragingen van) de leerlingen en het houden van orde in de klas.
  2.3       Het boeken van meerdere lesprogramma’s op één dag is mogelijk, mits deze lesprogramma’s op elkaar aansluiten.
  2.4       De Onderwijsinstelling draagt er voor zorg dat in het lokaal c.q. de ruimte waar het lesprogramma wordt aangeboden beschikt over een smartboard dan wel de combinatie van een laptop en beamer waarop het programma Powerpoint kan draaien.
  2.5       De medewerker van Dunea die het lesprogramma verzorgt is 15 minuten voor aanvang van het lesprogramma aanwezig op de locatie van de Onderwijsinstelling.

 3. Verblijf en begeleiding in Meijendel
  De voorwaarden in dit artikel zijn in aanvulling op (c.q. zijn een verbijzondering van) de Algemene Toegangsvoorwaarden.
  3.1       Middels de aanvraag c.q. het accepteren van de offerte van Dunea verklaart de aanvragende Onderwijsinstelling bekend te zijn met de inhoud van deze voorwaarden en zich maximaal in te spannen om er voor te zorgen dat de deelnemende scholieren zich houden aan hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
  3.2       Docenten, begeleiders, ouders/verzorgers etc. zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag in Meijendel van door hen begeleide leerlingen van de betreffende Onderwijsinstelling.
  3.3       Bij bezoek van leerlingen aan Meijendel is begeleiding door de Onderwijsinstelling gedurende het bezoek verplicht, waarbij geldt 1 begeleider per 7 leerlingen.
  3.4       Dunea draagt er voor zorg dat gedurende het programma in Meijendel een Dunea-medewerker als aanspreekpunt fungeert.
  3.5       Het aantal leerlingen mag per bezoek aan Meijendel niet groter zijn dan 65 leerlingen. Is het beoogde aantal deelnemende leerlingen hoger, dan dienen in beginsel meerdere programma’s te worden geboekt door de Onderwijsinstelling.
  3.6       De leerlingen dienen 10 minuten voor aanvang van het programma aanwezig te zijn bij het Bezoekerscentrum. Aldaar kan de aanwezige groep door één begeleider worden aangemeld.
  3.7       In geval van een (significante) verlating van de aanwezigheid van de leerlingen, is Dunea gerechtigd, zulks ter haar uitsluitende beoordeling, het programma in te korten, aan te passen etc.
  3.8       De leerlingen en hun begeleiders volgen de dienstdoende medewerker van Dunea en zijn gehouden opvolging te geven aan zijn/haar aanwijzingen, instructies etc. Aanwezige leerlingen-begeleiders dienen er op toe te zien dat de door hen begeleide leerlingen niet van de groep afdwalen, noch van de aangeduide paden afwijken.
  3.9       Het buiten de aangegeven paden treden is alleen toegestaan indien zulks expliciet is aangegeven/toegestaan (bijvoorbeeld in het Monkeybos of de speelweiden).
  3.10     Het is niet toegestaan om planten, paddenstoelen en/of dieren te verzamelen of te verstoren. Voorts is het niet toegestaan om in het gebied aanwezige recreanten te hinderen, noch om (geluids)overlast te veroorzaken of (wandel)paden te blokkeren.
  3.11     Het is niet toegestaan om in het gebied afval achter te laten. Het afval dient in de afvalbakken gedeponeerd te worden of meegenomen te worden naar huis.
  3.12     Het aanbrengen van markeringen is niet toegestaan.
  3.13     De bereikbaarheid van de medewerker van Dunea die het lesprogramma verzorgt, is vermeld in de bevestigingse-mail.
  3.14     Het betreden van het gebied geschiedt op eigen risico.

 4. Betaling en annulering.
  4.1       De betaling geschiedt bij de online boeking. Na voltooiing van de betaling is de activiteit geboekt. 
  4.2       De medewerker van Dunea is geboekt voor het afgesproken tijdstip. Indien de groep leerlingen niet op tijd arriveert bij Meijendel of het klaslokaal waar Dunea een lesprogramma verzorgt nog niet geschikt is, kan Dunea het lesprogramma niet zoals afgesproken uitvoeren. In overleg wordt beoordeeld welke onderdelen overgeslagen worden.
  4.3       Een annulering door de Onderwijsinstelling dient schriftelijk of per mail te geschieden, uiterlijk 48 uur van tevoren.
  4.4       Een zelfde termijn is van toepassing indien annulering aan de zijde van Dunea plaatsvindt, met dien verstande dat deze termijn korter kan zijn in geval van ziekte c.q. overmacht aan de zijde van de medewerker van Dunea die het lesprogramma zou verzorgen en Dunea er niet in slaagt tijdig een vervanger te vinden of de weersomstandigheden aanleiding tot annuleren geven.
  4.5       In geval van (tijdige) annulering én Partijen overeenkomen dat er geen vervangende datum wordt vastgesteld ontvangt de Onderwijsinstelling binnen 2 weken na annulering de betaling terug op het bij Dunea bekende rekeningnummer.

 5. Slotbepalingen
  5.1       Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  5.2       Dunea is te allen tijd gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen.
  5.3       De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra deze door Dunea N.V. op de website zijn geplaatst.
  5.4       De gewijzigde voorwaarden hebben een eerbiedigende werking ten aanzien van geboekte lesprogramma’s waarop de vorige versie(datum) van toepassing zijn verklaard.

Lunchfaciliteiten

Dunea adviseert om de speelweiden of één van de buitenleslokalen in de Duincampus te gebruiken als lunch locatie. Het terras van het naastgelegen restaurant mag alleen gebruikt worden indien consumpties van het restaurant worden genuttigd.  

 

Bereikbaarheid Meijendel

Voertuigen aangedreven met een verbrandingsmotor zijn alleen toegestaan op de Meijendelseweg en parkeren is alleen toegestaan op de aangeduide parkeerplaatsen. Touringcars mogen groepen afzetten en ophalen op de parkeerplaats die het dichtst bij het Bezoekerscentrum is gelegen, maar moeten daarna op de parkeerplaats bij de ingang van het gebied geparkeerd worden.

 

Dunea N.V., Zoetermeer, 3 mei  2023