Dunea zoomt in op alternatieve drinkwaterbronnen voor de toekomst

Klimaatverandering en bevolkingsgroei maken het nodig dat Dunea meer drinkwater moet produceren. Voor de korte termijn kan dit deels uit het bestaande systeem van rivieren en duinen, maar voor de periode ná 2030 is een nieuw, aanvullend drinkwatersysteem nodig. Het zijn onderdelen van een grote opgave van Dunea, waaronder ook het stimuleren van bewust en duurzaam watergebruik valt.

Sinds juni 2022 loopt er een m.e.r.-procedure om ruimte en vergunningen te krijgen voor nieuwe bronnen en zuiveringen buiten de duinen. Vandaag is het NRD-Variantenrapport gepubliceerd, dat een toelichting geeft op de alternatieven voor nieuwe drinkwaterbronnen die verder onderzocht worden: het gebruik van regionaal oppervlaktewater, brak grondwater en zeewater, en de extra inname van water uit rijkswateren (grote rivieren).

Door de toename van de vraag naar drinkwater staat Dunea voor een grote uitdaging. Om in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren, zijn nieuwe bronnen en technieken nodig. Na de publicatie van de NRD (juni 2022) heeft Dunea samen met omgevingspartijen, onderzocht wat de kansrijke alternatieven zijn voor de locatiekeuze van de nieuwe bronnen en productie van drinkwater. Het NRD-Variantenrapport beschrijft de concrete alternatieven die verder onderzocht worden.

NRD-Variantenrapport en m.e.r.-procedure  

De m.e.r.-procedure richt zich op de ruimtelijke inpassing van winning uit nieuwe bronnen, installaties en transportinfrastructuur voor dit nieuwe systeem. De m.e.r.-procedure is in juni 2022 gestart met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), met als volgende stap de publicatie van het NRD-Variantenrapport. Deze ligt ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli 2023. Tijdens deze periode kan iedereen reageren op de inhoud van het NRD-Variantenrapport door een zienswijze in te dienen.

Samenwerken voor drinkwater in de toekomst

In het afgelopen jaar is Dunea via een uitgebreid omgevingsproces met gesprekken en ontwerpateliers de samenwerking aangegaan met diverse omgevingspartijen. Met als belangrijkste doel om samen op zoek te gaan naar de ruimtelijke inpassing van veelbelovende alternatieven voor nieuwe bronnen voor de productie van drinkwater.

Informatiebijeenkomsten

Dunea geeft toelichting op proces en inhoud tijdens twee informatiebijeenkomsten. Op dinsdag 20 juni 2023 is er tussen 16.00 en 18.00 uur een inloopbijeenkomst bij Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden. Donderdagavond 22 juni 2023 is er een digitale informatiebijeenkomst van 19.30 - 20.30 uur. Voor de digitale bijeenkomst is aanmelden noodzakelijk om een link te kunnen toesturen. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Drinkwater voor de toekomst

De m.e.r.-procedure voor de periode ná 2030 is onderdeel van een grotere opgave van Dunea. Naast het blijven stimuleren van bewust en duurzaam watergebruik, heeft Dunea plannen voor de korte, middellange en lange termijn. Met als doel om tijdig de benodigde hoeveelheid drinkwater van uitstekende kwaliteit te kunnen blijven produceren.

  • Bewust en duurzaam watergebruik stimuleren, om de sterk toenemende druk op het watersysteem te verlichten.
  • Nu - 2030: het huidige rivier-duinsysteem goed benutten en onderhouden.
  • 2030 - 2040: een nieuw systeem van bron(nen) en zuiveringen toevoegen.
  • Na 2040: de twee systemen in goede balans brengen (hybride systeem)
  • Samen aan schone bronnen, zoals in het project Schone Maaswaterketen.

Meer informatie: