Stikstofneerslag in de duinen

Teveel stikstof is slecht voor de natuur. Het zorgt er namelijk voor dat unieke plantengroei wordt overwoekerd door huis-, tuin- en keukensoorten die het goed doen op deze voedingsstoffen. Zonder ingrijpen, verdwijnen planten en uiteindelijk ook de dieren die daarbij horen, zoals vlinders.

In de afgelopen dertig jaar is de stikstofuitstoot gehalveerd. Dat is goed, maar er is nog een lange weg te gaan om het stikstofgehalte weer naar een natuurlijk niveau te krijgen.

Je kunt stikstofoverschot niet 'weg beheren'

We zien met name in het oostelijk (kalkarme) deel van Meijendel en Berkheide de natuur verruigen en vergrassen onder invloed van stikstofneerslag. Als natuurbeheerder werken we mee aan beheermaatregelen die het effect van stikstofoverschot op de natuur verzachten, zoals afplaggen (voor verstuiving). Ook zorgen we met maaien en begrazing (met schapen, runderen en paarden) voor beperking van de effecten van stikstofdepositie. Het blijft echter dweilen met de kraan open zolang de uitstoot niet verder wordt teruggedrongen.

De duinen zorgen voor ons water, wij zorgen voor de duinen

In het belang van de kwetsbare duinen en de gezondheid van onze klanten en recreanten, vindt Dunea het belangrijk dat de stikstofuitstoot in onze regio wordt teruggedrongen. Zelf doen we aan duurzaam terreinbeheer, gebruiken we steeds vaker elektrische voertuigen in en om de duinen en werken we aan beperking van ons energieverbruik en wekken we zelf energie op met zonnepanelen.

Sterkere natuur

Ook blijven wij pleiten voor meer groen in de stad en als natuurlijke buffer rond Natura2000-gebieden. Aanleg van robuuste ecologische verbindingen kunnen zo een dubbelfunctie krijgen: versterking van biodiversiteit in de regio en een buffer voor de kwetsbare natuur. Daar willen we ons samen met anderen in Nationaal Park Hollandse Duinen graag voor inzetten.