PAS OP! Overstekend 'wild'

Ja, volgend jaar kan dit aan de orde van de dag zijn tijdens de winterperiode op het fietspad tussen Wassenaar en Scheveningen. Dunea gaat namelijk over op zomer- en winterbegrazing. Waarbij de grenzen in de winter gaan verdwijnen

Al sinds lange tijd helpen paarden, runderen en schapen ons bij het beheer in onze duingebieden. Maar de omgeving verandert en daarom doet Dunea continu onderzoek, op zoek naar oplossingen voor problemen van vandaag en morgen, ook in de duinen. Maar liefst 40 tot 70% van de planten en dieren in Nederland komt voor op de 2% van de hele duin-kuststrook waar Meijendel onder valt, die Dunea als natuurgebied beheert. De waarde neemt zelfs toe! Dat blijkt ook uit de resultaten van het 5000-soortenjaar. Daar zijn wij trots op en voelen we ons verantwoordelijk voor, als drinkwaterproducent en natuurbeheerder. 

Stikstofdepositie
Evenals andere natuurorganisaties zetten wij begrazing in om de effecten van stikstofneerslag te bestrijden. Het terugdringen van de stikstofdepositie is nodig om van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000 te behalen. Uit ons onderzoek is gebleken dat begrazing effectief is hiervoor, maar dat overbegrazing een negatief effect heeft op de biodiversiteit.

Op zoek naar een ideaal evenwicht hierin, starten wij met winter- en zomerbegrazing. Dit is anders dan hoe wij het nu doen. Nu loopt er een kudde in het gebied langs de kust (Helmduinen en Prinsenduin) en er loopt een kudde in het oosten van Meijendel. Straks loopt er in de zomer alleen nog vee in het oosten van Meijendel. Dus in kalkarme binnenduingebied (Meeuwenhoek, Kijfhoek & Bierlap). In de winter wordt de scheiding tussen de twee gebieden open gezet waardoor de kudde zelf kan kiezen waar zij gaan grazen.

De keuze van winter- en zomerbegrazing is dus een bewuste keuze. Wij zijn van mening dat we hiermee bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het landschap. De natuur krijgt, doordat de grazers in de zomer niet in het gebied in westen aanwezig zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief een boost. Dat er in de zomer meer bloemen gaan bloeien, waar weer meer insecten op af komen, en daarmee ook meer soorten vogels. In de winterperiode kunnen de grazers de aanwas consumeren waardoor het duin open blijft.

Corridor
Ter hoogte van het Ganzenhoekbos komt een oversteekplaats voor het vee. De scheiding wordt ’s winters open gezet. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor worden nu gedaan. De paarden en runderen kunnen hier in de winter vrij migreren. Voor fietsers betekent dit een veerooster in het fietspad, voor ruiters en wandelaars een extra hek. Dunea zorgt uiteraard voor de veeroosters, waarschuwingsborden en informatie over het doel van deze verandering in beheer. 

Maar ook voor wat nieuwe spelregels voor de recreant.
•Houd minimaal 25 meter afstand:
•Kuddes niet doorkruisen:
•Laat de dieren met rust:
•Voer de dieren niet, van menselijk eten worden ze ziek!

Begrazingsgebied
Het begrazingsgebied waar mens en dier elkaar kunnen treffen is niet nieuw in Meijendel. In het gebied rond de opgang naar het naaktstrand lopen de schapen vrij rond en in het gebied waar de Meijendelse Berg ligt, lopen runderen rond. Parallel aan het Oude Slag loopt een ruiterpad en ter hoogte van Libellenvallei kruist het vee uit de Helmduinen richting Libellenvallei en Prinsenduin het ruiterpad. De ontmoeting met de grazers is voor de recreant altijd weer een bijzondere ervaring.

Vragen kunt mailen naar natuur@dunea.nl. Of u kunt terecht in De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea