Werkgroepen delen ideeën in participatietraject Mientkant

De Mientkant in Katwijk wordt een gebied van iedereen. Dunea wil de opgave voor het leveren van meer drinkwater hier combineren met een impuls in de kwaliteit van het gebied.

Momenteel is het gebied niet publiekelijk toegankelijk. De vraag die aan de drie werkgroepen in het participatietraject werd gesteld was: Hoe maken we van de Mientkant een groen recreatief hart dat de bezoeker prikkelt om haar rijke historie en natuur te beleven? Dunea heeft mensen en organisaties die zich betrokken voelen met het gebied en het erfgoed uitgenodigd ideeën aan te dragen. Tijdens de participatiebijeenkomst kreeg Dunea veel goede ideeën om mee te nemen in het verder ontwikkelen van de plannen voor het gebied.

Ideeën voor verdere ontwikkeling

De werkgroep natuur & recreatie ziet veel potentie voor het ontwikkelen van een bosrijke bufferzone. De boodschap is om vooral gebruik te maken van wat er al in het gebied aanwezig is. Graag zien zij de aanwezige mooie bomen, laantjes en de schuilbunkertjes ingepast worden in het inrichtingsplan. Daar doorheen slingert dan straks een mooie wandelverbinding van de Zanderij naar de Pan van Persijn. De werkgroep erfgoed ziet de vier te behouden barakken als kern van een veel groter gebied waar erfgoed beleefd kan worden. De hele omgeving van het voormalige vliegveld Valkenburg staat tenslotte bol van de historie zo gaven zij aan.

Een van de ideeën is om met moderne middelen zoals 'virtual reality' de beleving van het erfgoed te versterken. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om een fysieke herinnering te bewaren. Zo stellen zij onder meer voor om de voormalige commandantsbarak in de oorspronkelijke staat te herstellen, zoals deze tijdens de bouw in de Tweede Wereldoorlog was. De werkgroep educatie ziet duidelijk een verbindende rol voor zichzelf weggelegd waarbij natuur en erfgoed de dragers zijn. Zij stellen voor om in een barak een natuurinformatiecentrum op te zetten dat tevens dienst doet als entree voor Nationaal Park Hollandse Duinen en waar ook aandacht is voor erfgoed.

Van idee naar ontwerp en uitvoering

Dunea is onder de indruk van de aangeboden ideeën. Omgevingsmanager Peter Spierenburg gaf aan dat "de ideeën die de drie werkgroepen hebben aangeleverd veelal goed in elkaar passen. Daarmee wordt het totale beeld steeds helderder. Het is nu aan Dunea om met de ideeën aan de slag te gaan, op haalbaarheid te toetsen en een programma van eisen op te stellen. Van idee moet het nu naar ontwerp en uitvoering. De puzzel moet worden gelegd." Vertegenwoordigers van de drie werkgroepen zijn uitgenodigd deel te gaan nemen in een klankbordgroep om zo mee te blijven denken met Dunea bij de vervolgstappen om te komen tot een goede invulling van het landschapspark Mientkant.

Meer informatie?

Meer informatie over de presentaties zijn via communicatie@dunea.nl opvraagbaar.