RIVM-rapport: drinkwater is veilig

Het RIVM heeft een rapport opgesteld over de aanwezigheid van GenX in het drinkwater en drinkwaterbronnen in Nederland. Het rapport bevestigt dat ons drinkwater veilig is en aan alle eisen voldoet.

Vandaag is de Tweede Kamer geïnformeerd over het RIVM-rapport. Zoals eerder dit jaar bekendgemaakt, is GenX in zeer lage hoeveelheden aangetroffen in het drinkwater van Dunea, Oasen en Evides. De aangetroffen hoeveelheden zijn minstens 15 keer lager dan richtwaarde van het RIVM. Dat betekent dat het drinkwater veilig is. Dunea houdt concentraties GenX nauwlettend in de gaten. De waarden blijven sinds eind juli onder de 10 nanogram per liter, ruim onder de richtwaarde van 150 nanogram per liter. Hoewel het om minieme concentraties gaat, hoort GenX niet in drinkwater thuis. Daarom blijft het van het grootste belang dat er zo min mogelijk verontreinigingen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Tweede bron GenX?

Het RIVM-rapport gaat ook in op de herkomst van GenX. Voor de innamepunten van Oasen is duidelijk dat de aangetroffen Genx afkomstig is van chemiebedrijf Chemours. De aanwezigheid van GenX in de Maas, de bron van Dunea en Evides, kan níet verklaard worden door lozingen van Chemours. Er lijkt sprake te zijn van een tweede vervuilingsbron, die via de Dieze bij Den Bosch in de Maas terecht komt. Rijkswaterstaat doet samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel nader onderzoek naar deze tweede vervuilingsbron. Dunea wacht de uitkomsten van dit onderzoek af.

Schone drinkwaterbronnen

Hoewel het gaat om zeer lage hoeveelheden GenX hoort deze chemische stof niet in drinkwater thuis. De drinkwatersector wil daarom dat chemische bedrijven verplicht worden een actueel overzicht bij te houden van te lozen stoffen en het afvalwater goed te monitoren. Ook het proces van vergunningverlening moet beter: er zijn heldere afspraken nodig over de rolverdeling bij lozingen (waterschap, provincie, Rijkswaterstaat) en er moet meer aandacht zijn voor het drinkwaterbelang bij vergunningverlening.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Dunea controleert de waterkwaliteit via een uitgebreid meetprogramma gedurende het hele zuiveringsproces. We meten, signaleren, melden en wanneer nodig ondernemen we direct actie om te zorgen dat het drinkwater dat uit de kraan komt veilig en betrouwbaar is. Tot nu toe kunnen nieuwe stoffen nog voor het overgrote deel uit het water gezuiverd worden bij de bereiding van drinkwater. Maar het aantal nieuwe stoffen neemt snel toe en naar de toekomst toe vraagt dat steeds meer van ons zuiveringsproces. Daarom zijn maatregelen nodig van overheden, industrie, land- en tuinbouw en burgers. Door samen de verantwoordelijkheid op te pakken en onze leefomgeving te beschermen, kunnen we ook in de toekomst goed drinkwater blijven maken.

Meer informatie over GenX
Meer informatie over waterkwaliteit en samenstelling