Privacy statement

Verwerking persoonsgegevens voor werving en selectie bij Dunea

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor onderstaande doeleinden.

De website van Dunea bevat mogelijk links naar andere websites. Als je via zo'n link naar een andere website gaat, dien je je te realiseren dat de privacyverklaring van Dunea daar niet meer geldt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens op de websites van andere partijen. Wij raden je aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Doeleinden van de verwerking van gegevens

Persoonsgegevens die Dunea van jou ontvangt gebruiken we voor een verantwoord, effectief en efficiënt werving- en selectieproces en indiensttredingsproces. Dunea verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beoordelen van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie, positie, opdracht of stage (in het geval van een gerichte sollicitatie);
 • Het vergelijken van jouw gegevens met de huidige vacatures of inhuuropdrachten bij Dunea (in het geval van open sollicitatie);
 • Communiceren met jou over de werving- en selectieprocedure;
 • Contact opnemen met jou om sollicitatiegesprekken in te plannen;
 • Het doorgeven van informatie aan jou over andere mogelijke relevante vacatures;
 • Indien onderdeel van de selectieprocedure: het uitvoeren van assessment en screening;
 • Dunea kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het werving- en selectieproces;
 • Wanneer wij je een dienstverband bij Dunea aanbieden, verwerken wij jouw persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het sluiten van jouw arbeidsovereenkomst. Wij nemen jouw persoonsgegevens tevens op in ons personeelsadministratiesysteem om Dunea in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met jouw arbeidsovereenkomst.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is enerzijds een gerechtvaardigd belang voor Dunea vanwege de uitvoering van overeenkomsten met (potentiële) medewerkers. Om een arbeidsovereenkomst of inhuurovereenkomst (in het geval van externe inhuur) met jou of jouw detacheerder/uitzender aan te kunnen gaan, ben je verplicht om Dunea alle persoonsgegevens te verstrekken die Dunea nodig heeft om jouw arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren en om Dunea in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit jouw arbeidsovereenkomst. Wanneer wij je een dienstverband bij Dunea aanbieden, verwerken wij jouw persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Op het moment van sluiting van de arbeidsovereenkomst nemen we voor de verdere uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst jouw persoonsgegevens op in ons personeelsadministratiesysteem.

Anderzijds is jouw toestemming een rechtsgrondslag voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Door jouw gegevens aan Dunea te verstrekken, stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de beschreven doeleinden. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang om een arbeidsovereenkomst of inhuurovereenkomst (in het geval van externe inhuur) met jou of jouw detacheerder/uitzender aan te gaan en jouw toestemming voor de intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor deze doeleinden?

Voor deze doeleinden verwerken wij jouw contactgegevens, eventuele (pas) foto’s, informatie in het kader van de werving (zoals jouw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Dunea over sollicitaties (waaronder referenties). Voor zover relevant, verwerken we geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, Burgerservicenummer, gegevens van jouw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van jouw arbeidssituatie (zoals zelfstandig ondernemerschap of detachering), gegevens over jouw functie en positie, gegevens van jouw werkvergunning indien van toepassing, beschikbaarheid en arbeidsvoorwaarden.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Indien de werving niet leidt tot een aanstelling worden met jouw toestemming jouw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard om het wervingsproces af te kunnen ronden en om eventuele andere interessante vacatures onder je aandacht te kunnen brengen die wij redelijkerwijs verwachten voor je te hebben in de nabije toekomst. Indien je jouw toestemming tot het bewaren van je gegevens intrekt zullen je gegevens onverwijld worden verwijderd. Indien de werving wel leidt tot een aanstelling worden jouw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van je arbeidsovereenkomst worden opgenomen in de personeelsadministratie van Dunea. Deze gegevens worden daar gedurende de looptijd van je dienstverband en na beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst  zolang bewaard als er een noodzaak voor Dunea bestaat om deze gegevens te bewaren, i.i.g.(i) zo lang als Dunea wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren en langer (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de (juridische) belangen van Dunea te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. Voor zover wij de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden langer wensen te bewaren worden de gegevens geanonimiseerd of worden deze onder gebracht in een archief bestemd voor die doeleinden.

Jouw rechten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens

Voor sollicitaties en als werkgever moeten we jouw persoonsgegevens gebruiken. Maar de persoonsgegevens hebben wel op jou betrekking. Daarom heb je het recht om m.b.t.  jouw persoonsgegevens:

 • deze in te zien
 • deze te (laten) corrigeren als ze niet juist zijn
 • deze te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens
 • de door jouw verstrekte gegevens te laten aanleveren voor overdracht naar een derde partij
 • indien de verwerking van jouw gegevens is gebaseerd op toestemming deze toestemming in te trekken voor verwerking
 • een klacht in te dienen indien je het niet eens bent met de verwerking

Je kunt jouw verzoek mailen naar sollicitatie@dunea.nl. Je ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een reactie. Dunea registreert dergelijke verzoeken in het daarvoor bestemde register. Als je eenmaal werkzaam bent bij het Dunea kan je contact opnemen met de HR-medewerkers.

Behandeling en beveiliging van jouw gegevens

Dunea behandelt jouw persoonsgegevens met grote zorg. Gegevens worden bewaard in ons werving en selectiesysteem Recruitee en bij indiensttreding in ons personeelsadministratiesysteem. Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van jouw en onze gegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Dunea zal jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen, niet zonder jouw voorafgaande toestemming aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van bovenstaande doeleinden of een overeenkomst tussen jou en Dunea. Dunea deelt jouw gegevens met Recruitee als leverancier van onze software op het gebied van werving en selectie en bij indiensttreding met ons personeelsadministratiesysteem. Wij verplichten derden die in opdracht van Dunea persoonsgegevens verwerken, te handelen conform de bepalingen van de wet en nadere voorschriften van Dunea. Deze zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met deze partijen. Verder verstrekt Dunea persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Juistheid en misbruik van gegevens

De gegevens die je aan ons verstrekt dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Misbruik van onze website en/of het onrechtmatig gebruiken van persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de betreffende gebruiker zullen wij rapporteren bij de daartoe aangewezen autoriteiten. Dunea behoudt zich het recht voor om bij geconstateerde of vermoede gevallen van misbruik bepaalde personen, gebruikers of IP-adressen de toegang tot onze website of applicaties te verbieden of onthouden.