Bestuur en governance

Directie

drs. W.M.E. Drossaert

Wim contact

Nationaliteit: Nederlandse
Functie: Algemeen directeur
Datum in dienst: 1 september 2015
Relevante nevenfuncties: Voorzitter Werkgeversvereniging Waterbedrijven; Voorzitter Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen; Bestuur Netherlands Water Partnership; Algemeen bestuur VNO-NCW; Voorzitter RIWA Maas; Auditor ITK Hoger Onderwijs bij NVAO, AT Osborne, voorzitter RvC Afvalzorg, domeinleider water van het programma Agenda Natuurinclusief.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf personen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de profielschets van de RvC is onder meer vastgelegd dat Dunea bij de invulling van de RvC streeft naar een balans tussen kennis, ervaring en achtergrond van de individuele leden, alsook een ruime mate van affiniteit met de aard en cultuur van het bedrijf. In de RvC dient vakinhoudelijke kennis aanwezig te zijn zoals omschreven in de profielschets.

Samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • jhr. mr. J.P. (Joris) Backer (voorzitter)
 • G.J. (Gerard)  Doornbos, deskundige water(keten)beheer
 • mevr. mr. W. (Wilma) van Dijk, deskundige innovatie/digitalisering, compliance/riskmanagement, cybersecurity en ondernemingsraad.
 • P. (Pieter) Pijper CBM, deskundige financiële en bedrijfseconomische aspecten
 • mevr. ir. A. (Annemarie) van der Rest, deskundige duurzaamheid, natuur en energietransitie

Er zijn twee vaste subcommissies ingesteld, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Auditcommissie

 • P. (Pieter) Pijper CBM, deskundige financiële en bedrijfseconomische aspecten
 • mevr. ir. A. (Annemarie) van der Rest, deskundige duurzaamheid, natuur en energietransitie

Remuneratiecommissie

 • G.J. (Gerard)  Doornbos, deskundige water(keten)beheer (voorzitter)
 • jhr. mr. J.P. (Joris) Backer
 • mevr. ir. A. (Annemarie) van der Rest, deskundige duurzaamheid, natuur en energietransitie

De rol van vennootschapssecretaris wordt vervuld door mr. P.E. (Peter) Roodenburg.

De vigerende Reglementen zijn te vinden onderaan deze pagina.

Aandeelhouders

De aandeelhouders van Dunea nv zijn de gemeenten in ons leveringsgebied.

Enkele belangrijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn:

 • vaststelling Jaarrekening;
 • benoeming commissarissen met een specifieke kennis op een bepaald gebied.

Aan de AVA worden onder meer de volgende besluiten ter goedkeuring voorgelegd:

 • (meerjaren)begroting;
 • tarieven voor de levering van drinkwater.

Verder verleent de AVA décharge aan de directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid, respectievelijk voor het gehouden toezicht.
De aandelen zijn als volgt verdeeld:

 • Den Haag | 1.573.584 aandelen
 • Hillegom | 66.228 aandelen
 • Katwijk | 196.000 aandelen
 • Lansingerland | 190.295 aandelen
 • Leiden | 371.252 aandelen
 • Leidschendam-Voorburg | 227.544 aandelen
 • Lisse | 68.314 aandelen
 • Noordwijk | 131.687 aandelen
 • Oegstgeest | 75.688 aandelen
 • Pijnacker-Nootdorp | 167.920 aandelen
 • Rijnswoude (Benthuizen) | 10.671 aandelen
 • Rijswijk | 169.016 aandelen
 • Teylingen | 112.622 aandelen
 • Voorschoten | 76.068 aandelen
 • Wassenaar | 80.484 aandelen
 • Zoetermeer | 373.309 aandelen
 • Zuidplas | 109.318 aandelen

Totaal uitgegeven 4.000.000 aandelen

Corporate Governance

De corporate governance wordt behalve door wetgeving en jurisprudentie ook bepaald door de Nederlandse corporate-governancecode. Hoewel de code uitsluitend geldt voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen heeft Dunea, vanwege de aard van de organisatie en zijn maatschappelijke functie, besloten de corporate governance code te hanteren.

Met corporate governance doelen we op regels voor goed bestuur, goed toezicht op dat bestuur en adequate verantwoording. De Raad heeft in dat verband een reglement opgesteld voor zijn eigen functioneren. Periodiek evalueert de Raad dit eigen functioneren.

Voor de samenstelling van de raad is een profielschets opgesteld op basis waarvan een goede spreiding van expertise en ervaring wordt geborgd.