Meetprogramma

Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle dan water uit de kraan. In wet- en regelgeving over waterkwaliteit staat precies omschreven welke stoffen er wel en niet in het drinkwater mogen voorkomen, en in welke hoeveelheden. De waterkwaliteit wordt via een uitgebreid meetprogramma van bron tot kraan gemonitord. Een onafhankelijk laboratorium voert de kwaliteitscontrole uit en rapporteert deze aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILenT).

Maas-alarm
Monitoring van de waterkwaliteit begint al over de grens. RIWA-Maas behartigt internationaal de belangen voor de Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven die Maaswater als bron hebben. Doordat meetgegevens internationaal worden gedeeld, kan met een rekenkundig model worden bepaald hoe concentraties stoffen zich door de rivier bewegen. Als dat reden is tot zorg, wordt er ‘Maas-alarm’ geslagen. Wij weten dan hoeveel tijd er nog ongeveer is om passende maatregelen te nemen.

Monsters en vlooien
Op de Afgedamde Maas doet Dunea ook zelf metingen, bijvoorbeeld daar waar het poldergemaal water uit het achterland loost op de rivier en direct voor het innamepunt. Vlak daarachter hebben wij een biomonitor, een ruim aquarium met watervlooien en algen die ons continu informatie geven over de waterkwaliteit. Als de watervlooien gaan liggen of de algen van kleur veranderen, is dat reden om de inname even stil te zetten totdat we meer weten, bijvoorbeeld uit resultaten van monstername.

Na de duinen
Wat naar de duinen gaat, is al gescreend. Belangrijk, want als natuurbeheerder zijn we zuinig op ons grootste zandfilter; de duinen. De belangrijkste meting is na alle zuiveringsstappen; het uitgaande drinkwater. Maar we meten ook nog aan de kraan bij mensen thuis. Dat zijn we volgens de wet verplicht en doen we zo’n 3000 keer per jaar. Zo weten we of de distributie nog nadelig is geweest voor de waterkwaliteit.

Wat meten we?
Het meetprogramma van Dunea bestaat uit een verplicht deel (bepaald in wet- en regelgeving) en een deel dat Dunea opstelt. In totaal:

 • anorganische macro verbindingen (zouten)

 • anorganische micro verbindingen (metalen)

 • groepsparameters

 • hydrobiologische parameters

 • microbiologische parameters

 • organische verbindingen:

  • organische som en groepsparameters

  • vluchtige organische verbindingen

  • bestrijdingsmiddelen

  • geneesmiddelen

De belangrijkste meetresultaten

Wat doet Dunea nog meer?

 • Via trendonderzoek van de resultaten van het wateranalyses over meerdere jaren

 • Via onderzoek naar opkomende, mogelijk bedreigende, stoffen

 • Omgevingsmanagement ter bewaking van de kwaliteit van de bron

  • Overleg met overheidsinstanties (RWS, provincie, waterschappen, gemeenten)

 • Via onderzoek door onderzoeksinstituten als KWR, TU Delft, en Wetsus

 • Ontwikkeling nieuwe analysemethoden op gebied van analytische chemie en microbiologie

 • Ontdekken van maatschappelijke trends die invloed (kunnen) hebben op de waterkwaliteit

 • Opstellen visies en doelstellingen