Voorzorgsnormen

Voorzorgsnormen zijn opgesteld voor stoffen die een schadelijk effect kunnen hebben op het milieu. Deze stoffen zijn in zeer geringe hoeveelheden niet schadelijk voor de gezondheid, maar vanwege ethische redenen horen ze niet in het drinkwater thuis. Voorbeelden van deze stoffen zijn: bestrijdingsmiddelen en fosfaat.

Fosfaat (totaal)

  • Grondslag norm: Bedrijfstechnisch / ethisch
  • Normwaarde Drinkwaterbesluit 2011: 2,2 mg/l P

Herkomst en gebruik

Het is een parameter om de kwaliteit van het oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de drinkwaterbereiding te meten. Fosfaten zijn afkomstig uit o.a. kunstmest en wasverzachters

Gezondheidskundige betekenis

Fosfaat vormt in Nederland geen gevaar voor de volksgezondheid en is als zodanig niet relevant voor drinkwater. Het is een parameter om de kwaliteit van het oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening te waarborgen maar ook om de kwaliteit van het grondwater te screenen in verband met eutrofiering.

Normen en richtlijnen

Fosfaat wordt gezien als een ethische voorzorgsnorm. Voor drinkwater geldt normstelling.

naar boven