Belang van het project

Dunea werkt samen met de Provincie Zuid-Holland aan de actualisatie van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater in waterwin- en natuurgebied. De huidige vergunning verplicht ons net zoveel water te infiltreren als we onttrekken. Deze verplichting biedt ons onvoldoende ruimte om rekening te houden met belangen voor de natuur en de omgeving.

De huidige drinkwatervergunningen dateren veelal van voor 1993. In de periode 2008 - 2010 hebben wel actualisaties plaatsgevonden maar is geen inhoudelijke slag gemaakt. De vergunningen zijn gericht op de inrichting en hebben middelvoorschriften. Een middelvoorschrift stelt directe eisen aan bijvoorbeeld een technische voorziening (bijvoorbeeld een bron op een vastgestelde, exacte plaats) of een handeling (bijvoorbeeld een grondwaterstandsmeting altijd verplicht op de eerste maandag van de maand).

De omgevingsdienst Haaglanden (gedelegeerd bevoegd gezag namens de Provincie) wil een vergunning die gericht is op effecten op de omgeving (met vastgestelde effectmarges) in plaats van op basis van rigide getallen en voorschriften die aangeven wat moet worden gedaan, maar minder aangeven welke effecten mogen optreden. Om belangen van de omgeving te kunnen borgen, moet daarom met zogenaamde doelvoorschriften worden gewerkt.

De omgevingsdienst Haaglanden heeft aangegeven dat Dunea de vergunning moet actualiseren. De vergunning wordt aangepast om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging en om de balans tussen waterwinning en natuur verder te optimaliseren. Belangrijkste doel voor Dunea is dat we voor onze klanten de duinen nog beter kunnen inzetten voor drinkwater, zonder andere maatschappelijke belangen te schaden. Belangrijke omgevingswaarden zijn in ieder geval: 

  • schoon en voldoende grondwater in de duinen
  • voorkomen van grondwateroverlast
  • beschermen van de vochtafhankelijke natuur